Na sastanku Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2017. godinu, predstavnici Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavili su efekte mera u proteklom periodu kao i stanje i tokove na tržištu rada na bazi kojih je urađen nov predlog mera aktivne politike zapošljavanja.

 

U prioritetnoj kategoriji su i dalje mladi, viškovi zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica.  U I kvartalu 2016. godine zabeležen je rast Stope nezaposlenosti lica radnog uzrasta (15-64) za 1,5 procentnih poena i iznosi 19,7%, ali i dalje u najlošijem položaju su mladi gde stopa nezaposlenosti mladih iznosi 44,2%

 

Sa ciljem usaglašavanja nacionalne politike zapošljavanja Republike Srbije sa pravnim tekovinama  Evropske unije, posebnu pažnja, u narednom periodu, biće usmerena ka:

 • Podsticanju potražnje za radnom snagom, odnosno stvaranju kvalitetnih radnih mesta, jačanju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, uz poboljšanje sveukupnog ekonomskog ambijenta, kako bi se ublažile prepreke na tržištu rada i podstaklo uključivanje kategorija teže zapošljivih lica;
 • Unapređenju ponude radne snage, veština i kompetencija i usaglašavanju ishoda obrazovanja sa potrebama tržišta rada i delotvornog prelaska iz sveta obrazovanja u svet rada. Posebnu pažnju potrebno je usmeriti ka licima iz NEET kategorije ( lica koja nisu ni u obrazovnom sistemu ni u radnom odnosu) sa ciljem njihove aktivacije i participacije na tržištu rada;
 • Poboljšanju funskcionisanja tržišta rada, uz jačanje socijalnog dijaloga i borbe protiv neprijavljenog rada;
 • Promovisanju socijalne uključenosti, suzbijanju siromaštva i ostvarivanju jednakih mogućnosti za sve na tržištu rada.

 

Za realizaciju planiranih programa i mera aktivne politike zapošljavanja kao i u prethodnoj godini obezbeđeno je svega 2,8 milijarde iz budžeta RS i 550 miliona iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom što se i u protekle dve godine pokazalo kao nedovoljno sredstava neophodnih za podršku novom zapošljavanju.

 

Lokalni saveti za zapošljavanje i decentralizacija mera

 

Ova sredstva moguće je uvećati kroz Lokalne akcione planove i izdvajanja lokalnih samouprava uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. U ovoj godini poseban akcenat se stavlja na Lokalne savete za zapošljavanje i postepeno se uvodi decentralizacija mera aktivne politike zapošljavanja u smislu veće slobode Lokalnih saveta za zapošljavanje da u skladu sa aktuelnim prilikama u njihovoj sredini definišu mere koje će uticati na veću  zaposlenost.

Uslov za odobravanje učešća u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja je da autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave ima:

 • formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • donet lokalni akcioni plan zapošljavanja;
 • obezbeđeno više od polovine potrebnih sredstava za finansiranje određenog programa ili mere.

 

U 2017. godini status teže zapošljivih lica koja će imati prioritet pri uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja su: nezaposleni mladi do 30 godina života, višak zaposlenih i nezaposlena lica starija od 50 godina, nezaposleni bez kvalifikacija, niskokvalifikovani i dugoročno nezaposleni, osobe sa invaliditetom i Romi.

 

51.000 VIŠE NEZAPOSLENIH U 2016. GOIDINI

 

Ukupan broj nezaposlenih lica radnog uzrasta (15-64) u 2015. godini iznosio je 550.905, što je za oko 56.500 lica manje u odnosu na 2014. godinu, dok je u I kvartalu 2016. godine zabeležen porast broja nezaposlenih za oko 51.000 lica.

 

Stopa aktivnosti lica radnog uzrasta (15-64) u 2015. godini iznosila je 63,6% i povećana je u odnosu na 2014. godinu za 0,3 procentna poena. U I kvartalu 2016. godine ova stopa iznosi 64,9%.

            Stopa zaposlenosti lica radnog uzrasta (15-64) u 2015. godini od 52,0% je, u odnosu na 2014. godinu, povećana za 1,3 procentnih poena, dok u I kvartalu 2016. godine iznosi 52,1%.

Stopa nezaposlenosti lica radnog uzrasta (15-64) je u 2015. godini iznosila 18,2% što je za 1,7 procentnih poena manje u odnosu na 2014. godinu, dok je u I kvartalu 2016. godine povećana za 1,5 procentnih poena i iznosi 19,7%.

 

Mladima i dalje najteže na tržištu rada

 

Stopa aktivnosti mladih je veoma niska i u 2015. godini iznosila je 29,2%, što u odnosu na 2014. godinu (28,5%) predstavlja povećanje od 0,7 procentnih poena. U I kvartalu 2016. godine ova stopa iznosi 29,1%.

Stopa zaposlenosti mladih je veoma niska i u 2015. godini iznosila je 16,6%, što u poređenju sa 2014. godinom (14,9%) predstavlja povećanje za 1,7 procentnih poena. U I kvartalu 2016. godine iznosi 16,2%.

Stopa nezaposlenosti mladih u 2015. godini iznosila je 43,2%, što je znatno iznad opšte stope nezaposlenosti (18,2% za stanovništvo radnog uzrasta 15-64), ali je, u odnosu na 2014. godinu, smanjena za 4,3 procentnih poena. U I kvartalu 2016. godine stopa nezaposlenosti mladih iznosi 44,2% .

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica koja rade bez formalnog ugovora o radu u ukupnom broju zaposlenih. U 2015. godini stopa neformalne zaposlenosti je 20,4%, što je smanjenje za 0,8 procentnih poena u odnosu na 2014. godinu kada je iznosila 21,2%.

 

 

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja koji će se u cilju podsticanja zapošljavanja u 2017. godini realizovati su:

 

1.Posredovanje u zapošljavanju lica koja traže zaposlenje

 1. Profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere
 2. Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih
  • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama odnosno koji posao traže duže od 18 meseci,
  • stariji od 50 godina,
  • viškovi zaposlenih,
  • Romi,
  • osobe sa invaliditetom,
  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći.
 1. Podrška samozapošljavanju
 2. Dodatno obrazovanje i obuka
 3. Podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane naknade
 4. Javni radovi
 5. Mere aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom
 6. Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja sredstvima iz republičkog budžeta (po zahtevu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave)
 7. Paketi usluga za nezaposlena lica koja imaju prioritet za uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja:

. Paket usluga za viškove zaposlenih

. Paket usluga za mlade

. Paket usluga za lica bez kvalifikacija, niskokvalifikovane i dugoročno nezaposlene

. Paket usluga za osobe sa invaliditetom

 

Stav UPS je da Pitanje visoke nezaposlenosti, a posebno visoke nezaposlenosti teže zapošljivih kategorija  može da se rešava kroz smanjenje visokih poreskih opterećenja na zaradu, što će se pozitivno odraziti i na smanjenje rada na crno. Pored toga potrebno je stvoriti predvidive uslove poslovanja koji podrazumevaju uvođenje reda u fiskalnimi i parafiskalnim opterećenjima poslodavaca i uređen pravni sistem. Još uvek se veliki broj zakona donosi po hitnom postupku, bez konsultacija sa realnim sektorom na koji se ti zakoni odnose, pravilnici se takođe jako često menjaju i poslodavci u Srbiji ne mogu da predvide svoje troškove poslovanja i u nestabilnim uslovima privređivanja ne odlučuju se tako lako da otvaraju nova radna mesta. Čak 93,21% anketiranih poslodavaca se izjesnilo da bi uposlili nove radnike ukoliko bi porezi i doprinosi bili na nivou od 35%.

Skraćivanje dužine tranzicije mladih iz obrazovanja u status zaposlenog  moguće je kroz praksu u realnom poslovnom okruženju gde će svršeni učenici i studenti imati mogućnost da primenjuju stečena znanja, usvajaju nova i stiču radno iskustvo što  presudno utiče na zapošljavanje i zapošljivost lica.