Asocijacija je osnovana pre godinu dana sa istim ciljem koji ima i Sektor zdravstva i farmacije UPS, a to je da se uredi privatni zdravstveni sektor i omogući da i on postane integralni deo zdravstvenog sistema u Srbiji. Ovu inicijativu je na prvoj Skupštini Asocijacije u septembru 2014. godine podržao i Ministar zdravlja, Ass. dr Zlatibor Lončar, a kao prvi zadatak na kome će se zajednički raditi određena je izrada Lična karta privatnog zdravstvenog sektora , utvrđivanje broja privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, tehničkih kapaciteta i broja zaposlenih.

Ciljevi Asocijacije
Dugoročni cilj udruživanja je prepoznavanje privatnog zdravstvenog sektora u Srbiji kao ravnopravnog – na stručnom, funkcionalnom i administrativnom nivou.
To podrazumeva izjednačavanje ovlašćenja zdravstvenih radnika u državnom i privatnom sektoru, da privatni zdravstveni sektor bude integralni, funkcionalni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji, i da ta ovlašćenja i položaj budu ispraćeni adekvatnim zakonskim i podzakonskim aktima koji će omogućiti njihovo sprovođenje u delo.

Koje pogodnosti Asocijacija nudi svojim članovima?
Besplatna pravna pomoć, koju pruža bivša načelnica zdravstvene inspekcije u penziji dr Dana Mihailović, svakoga dana od 9-12 h
Besplatna, kontinuirana, medicinska edukacija, on-line i na kursevima, seminarima i simpozijumima (za 2015. Godinu su već akreditovane edukacije koje članovima mogu doneti 27 poena)
Besplatno angažovanje posrednika u pregovorima sa osiguravačima
Besplatno poresko savetovanje
Svakog dana 9-17 h na raspolaganju za komunikaciju i predloge- Sekretarijat koji radi na ciljevima (od kojih su prioritetni izrada lične karte, izmena zakona i pravilnika, uvođenje jedinstvenog informacionog sistema, poboljšanje imidža privatnog zdravstva)
Mogućnost zajedničkih nabavki
Mogućnost grupne kotizacije za konferencije i kongrese u inostranstvu.