Institut za ekonomsku diplomatiju i Unija poslodavaca Srbije oglašavaju upis na ekskluzivni i intenzivni program profesionalnog usavršavanja.

 

Ekonomska diplomatija i pregovaranje u međunarodnom poslovanju, ugovori u spoljnoj trgovini,  instrumenti plaćanja i obezbeđenja, finansiranje spoljne trgovine, spoljnotrgovinske operacije.

 

22, 23, 29. i 30. januar 2016. godine

 

Zemun, nastavna sala Instituta od 10-16 časova

 

PREDAVAČI:
– Prof. dr Miroslav Raičević, IED
– Prof. dr Budimir Lazović, ambasador, ECPD UN
– Prof. dr Jelena Kozomara, Ekonomski fakultet
Univerziteta u Beogradu
– Dr Mirjana Cukavac, Spoljnotrgovinska arbitraža PKS
– Neda Pantelić-Savić, bankarski stručnjak, konsultant IED

 

Program je namenjen poslovnoj zajednici i javnoj upravi Srbije, pre svega osobama koje koncipiraju i odgovaraju za realizaciju internacionalnih poslovnih operacija ili učestvuju u kreiranju uslova i podršci istih. Program je fokusiran na praksu, kroz interaktivnu nastavu ispunjenu primerima, poslovnim sučajevima kao i instrukcijama za rešavanje konkretnih problema iz prakse.


Ciljevi obuke su upoznavanje polaznika sa: 1) ključnim praktičnim karakteristikama savremene ekonomske diplomatije, mehanizmima delovanja u ovoj oblasti i mogućnostima za efikasno korišćenje istih od strane nacionalnih privrednih subjekata u funkciji pronalaska i/ili korišćenja poslovnih prilika; 2) ključnim znanjima u oblasti međunarodnog poslovanja, kao neophodne osnove za efikasno delovanje u ovoj sferi.

 

NASTAVNI PROGRAM

I NASTAVNI BLOK (22.1.2016)
SAVREMENA EKONOMSKA DIPLOMATIJA:
– Nova ekonomska diplomatija: ED i Internacionalne poslovne operacije; novi učesnici, funkcije, ciljevi i načela savremene ekonomske diplomatije
– Mehanizam i modeli ekonomske diplomatije (anglo-saksonski; fracusko-ruski)
– Pregovori u međunarodnom poslovanju
– Koncept „uvezivanja“ ekonomsko-diplomatskih struktura u pregovarački proces nacionalnih privrednih subjekata, preventivna postupanja i realizacija poslovnih operacija
– Diplomatski protokol – ključni principi
– Ključni elementi poslovnog kodeksa – šta u međunarodnom poslovanju ruši poslovne prilike i ugled kompanije i zemlje iz koje potiču
II NASTAVNI BLOK (23.1.2016)
UGOVORI U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
1) Ugovori: značaj i uloga ugovora u međunarodnom poslovanju, iskustva i problemi u vezi zaključivanja i izvršavanja ugovora, ugovori o međunarodnoj trgovini, pojam, vrste i ključni pravni pojmovi
2) Sporovi: Rešavanje sporova iz ugovora o međunarodnoj trgovini – sudovi, arbitraža i medijacija
III NASTAVNI BLOK (29.1.2015)
INSTRUMENTI PLAĆANJA I OBEZBEĐENJA U MEĐUNARODNOM I DOMAĆEM POSLOVANJU
1) Instrumenti: doznaka, ček, akreditiv, inkaso, menica, bankarska platna obligacija
2) Bankarska garancija, korporativna garancija, promisory nota, stand by akreditiv
2) Carinske garancije
3) Uspostavljanje nebankarskih instrumenata: Hipoteka – sudska ili vansudska, Zaloga – u skladu sa Zakonom o zalozi ili uskladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
4) Naplata bankarskih instrumenata – instrumenti obezbeđenja (kalaterali provera); prinudna naplata (vansudskim i sudskim putem – izvršni postupak)
5) Instrumenti plaćanja i obezbeđenja u funkciji finansiranja: obezbeđenje sredstava za finansiranje, krediti, lizing, faktoring, forfeting, investiciono bankarstvo
IV NASTAVNI BLOK (30.1.2016)
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
– Spoljnotrgovinsko poslovanje, spoljnotrgovinska mreža, učesnici, vrste poslova u spoljnotrgovinskom poslovanju i njihova realizacija
– Finansiranje spoljne trgovine u Srbiji: finansiranje i osiguranje izvoznih poslova

 

KOTIZACIJA za sva četiri nastavna bloka (24 nastavna časa) iznosi 61.500,00 (+ PDV).

 

POVOLJNOSTI I POPUSTI:

– Za članove Unije poslodavaca Srbije odobrava se popust od 10%.
– Za 2 i više učesnika iz iste organizacije odobrava se popust od 10%.
– Za rane uplate izvršene do 31.12.2015. godine odobrava se popust od 10%
U slučaju ispunjavanja sva tri uslova možete ostvariti UKUPAN POPUST OD 30% , pa kotizacija u tom slučaju iznosi 43,050.00
– Kotizacija se može uplatiti i u okviru 2 jednake mesečne rate.

 

SVI UČESNICI U OKVIRU PLAĆENJE KOTIZACIJE DOBIJAJU LEKSIKON EKONOMSKE DIPLOMATIJE I MEĐUNARODNOG POSLOVANJA


(LEKSIKON je rezultat inovacionog projekta  Instituta za ekonomsku diplomatiju i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

 

PRIJAVLJIVANJE:

 UNIJA POSLODAVAC SRBIJE        Tel: 011.31.60.248   ili na  Mail:   info@poslodavci.rs