Godina 2018

U procesu

Problem

Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije je podneta inicijativa z aizmene i dopune Zakona o trgovini. Potrebno je precizirati pojedine zakonske pojmove i insitute radi unapređenja ovog propisa.

Aktivnosti

Usaglašavanje ovog zakona sa Zakonom o potrošačima, Zakonom o fiskalnim kasama, Zakonom o rokovima plaćanja, Zakonom o platnim uslugama, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima  u vezi s tim radi suzbijanja sive ekonomije. Cilj je da buduća zakonska rešenja odgovore na nove načine prometa robe, da se uredi korišćenje čeka i menice, da se zakonski reguliše plaćanje platnim kartcama svuda u svetu.

Ishod

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i porsleđena Ministarstvu trgovine i telekomunikacija RS na dalje razmatranje.