Godina 2018

U procesu

Problem

Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije je podneta Inicijativa za izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju- da se proširi broj članova Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Aktivnosti

Uz potpuno poštovanje načela tipartitnosti upravljanja fondovima socijalnog osiguranja (što podrazumeva podjednak broj predstavnika socijalnih partenra (sidnikata i udruženja poslodavaca) i Vlade), uticalo se na povećanje broja članova Upravnog odbora Republičkog fonada za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ishod

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i porsleđena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS dalje na razmatranje.