Problem

Unija poslodavaca Srbije, podnela je Socijalno -ekonomskom savetu Inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Aktivnosti

Unija je tražila produženje roka za podnošenje poreske prijave nadležnom poreskom organu, kao i birsanje uslova uzajamnosti refakcije poreza na dodatu vrednost.  Traženo je i pojednostavljenje evidentiranja PDV-a, kroz izmenu novog pravilnika.

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i porsleđena Ministarstvu finansija RS na dalje razmatranje.