img_muzicki_dinar_tnIzmene Zakona o autorskom i srodnim pravima, koje je Narodna skupština Republike Srbije usvojila na sednici 15. decembra 2012. godine objavljene su u Službenom glasniku RS br. 119/12 od 17. decembra 2012. godine.

Ovim izmenama uvodi se jedinstvena naplata za muzički dinar, koji je do sada bio naplaćivan od strane dve organizacije. Takođe, uvodi se i ograničenje na maksimalne iznose ovakve jedinstvene naknade, izražene u delu od minimalne zarade bez poreza i doprinosa u decembru mesecu protekle za tekuću godinu.

Takođe, zanatske radnje koje su ranije bile oslobođene obaveze držanja fiskalnih kasa su oslobođene plaćanja muzičkog dinara.

Izmenama se takođe predviđa da posebna naknada, koja se plaća po svakom prodatom ili uvezenom uređaju i predmetu sa liste Vlade, ne može biti viša od 1% njegove vrednosti, ili 3% vrednosti praznih kompakt diskova, praznih digitalnih video diskova, praznih digitalnih video diskova visoke definicije, praznih blue-ray diskova, praznih mini diskova, praznih audio kaseta i praznih video kaseta.

Takođe, Izmenama zakona ukida se Komisija za za autorsko i srodna prava, a njenu ulogu preuzima Zavod za intelektualnu svojinu.

Zavod će pratiti pregovore organizacija za zaštitu autorskih i srodnih prava o njihovim međusobnim odnosima i jedinstvenoj naplati, kao i davati saglasnost na tarifu za emitovanje. Zavod je takođe dužan da u roku od 60 dana donese tarifu za javno saopštavanje u skladu sa ovim Zakonom.

Takođe, reprezentativno udruženje korisnika dužno je da u roku od 30 dana donese klasifikaciju obveznika naknade za javno saopštavanje, na osnovu delatnosti i geografskog položaja korisnika.

Izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima