Međunarodna organizacija rada (MOR) je osnovana 1919. godine kao jedna od agencija Ujedinjenih nacija. Jedinstvena po svojoj strukturi, ona  okuplja zajedno vlade, poslodavce i predstavnike radnika iz 187 zemalja.

Unija poslodavaca Srbije (UPS) je, kao jedina nacionalno reprezentativna organizacija poslodavaca u Srbiji, punopravni konstituent ove agencije i uspešno sarađuje sa MOR-om u svim oblastima iz domena poboljšanja radnih odnosa i uspešno sprovodi projekte u cilju poboljšanja saradnje između poslodavaca sa državom, radnicima, medijima i ostalim zainteresovanim učesnicima.  UPS redovno učestvuje na godišnjim skupštinama MOR-a i ima izuzetnu saradnju sa nacionalim koordinatorom republike Srbije za saradnju sa MOR-om, kao i sa ostalim ekspertima iz ove agencije.

MOR ima tri tela koja odražavaju tu tripartitnu strukturu: Međunarodnu konferenciju rada koja predstavlja najviše telo, Administrativno telo koje ima izvršnu funkciju i Međunarodnu kancelariju rada koja predstavlja stalni sekretarijat u Ženevi.

Međunarodna konferencija rada održava se jednom godišnje (u junu, u Ženevi) i svaku državu članicu zastupaju četiri delegata (dva predstavljaju vladu, jedan poslodavce i jedan radnike, uz tzv. “tehničke” savetnike). Predstavnike poslodavaca i radnika samostalno imenuju njihove matične organizacije i njihovo pravo glasa je nezavisno. Shodno tome, prilikom donošenja odluka, oni mogu da glasaju i suprotno mišljenju svojih vlada, a mogu imati i oprečna mišljenja između sebe. Predstavnici Unije poslodavaca Srbije učestvuju svake godine na Konferenciji MOR-a, kao jedini predstavnici poslodavačke strukture u tripartitnoj delegaciji Vlade RS.

Administrativno MOR-a je izvršno telo (takođe tripartitne strukture) koje rukovodi radom MOR-a između zasedanja Međunarodne konferencije rada. Ono se sastaje tri puta godišnje i raspravlja i donosi odluke o različitim pitanjima u vezi politike MOR-a, utvrđuje agendu Međunarodne konferencije rada, usvaja Nacrt programa rada i budžeta organizacije i drugo.

Za MOR je poštovanje slobode udruživanja osnovni zahtev, zbog njene tripartitne strukture i važne odgovornosti koje imaju organizacije poslodavaca i radnika na osnovu Statuta MOR-a i instrumenata MOR-a, a koje one primenjuju. Standardi MOR-a su konvencije i preporuke. Konvencije su međunarodni ugovori, podložni ratifikaciji zemalja članica MOR-a, a vlade imaju potpunu slobodu donošenja odluke u vezi ratifikacije konvencija. Preporuke, za razliku od konvencija, nisu obavezujući instrumenti. Obično se odnose na istu problematiku kao i relevantna konvencija, dajući smernice o merama koje treba preduzeti, olakšavajući tako implementaciju konkretne konvencije.