Jedina tripartitna agencija Ujedinjenih Nacija, osnovana 1919. Međunarodna organizacija rada (MOR) okuplja zajedno vlade, poslodavce i predstavnike radnika 186 država članica. MOR radi na unapređenju standarda rada, razvijanju politika i programa koji promovišu pristojan posao za sve žene i muškarce.
Misija MOR-a je promocija društvene pravde i priznavanje ljudskih i radničkih prava, uz naglašavanje da je društvena pravda ključna za univerzalni i trajni mir.

U prilog svojih ciljeva, MOR nudi jedinstvenu ekspertizu i znanje o svetu rada, stečenih u skoro 100 godina odgovaranja na potrebe ljudi  za pristojnim poslom, sredstvima za život i dostojanstvom. Pored vlada, poslodavaca i radnika, MOR služi društvu u celini na sledeće načine:

  • Formulisanjem međunarodnih politika i programa u službi promocije osnovnih ljudskih prava, poboljšanja uslova za rad i život, kao i povećanja šasni za zaposlenje,
  • Kreiranje međunarodnih radnih standarda uz podršku jedinstvenog nadzornog sistema njihove priemene,
  • Obimnim programima međunarodne tehničke saradnje, formulisane i implementirane u aktivnom partnerstvu  sa konstituentima, koje pomažu državama da efektivno primene ove politike,
  • Treninzima, edukacijama i istraživačkim aktivnostima , kako bi pomogle napredak svih ovih nastojanja.

Unija poslodavaca Srbije je, kao jedina nacionalno reprezentativna organizacija poslodavaca u Srbiji, punopravni konstituent ove agencije i uspešno sarađuje sa MOR-om u svim oblastima iz domena poboljšanja radnih odnosa i uspešno sprovodi projekte u cilju poboljšanja saradnje između poslodavaca sa državom, radnicima, medijima i ostalim zainteresovanim učesnicima.  UPS redovno učestvuje na godišnjim skupštinama MOR-a i ima izuzetnu saradnju sa nacionalim koordinatorom republike Srbije za saradnju sa MOR-om, kao i sa ostalim ekspertima iz ove agencije.