Godina 2018

Nerešeno

Problem

Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije je podnet dokument Mere za unapređenje poslovanja sektora drumskog transporta sa ciljem da se poveća naplata poreza (PDV-a, kao i poreza i doprinosa na zarade).

Aktivnosti

Povećanje naprate poreza (PDV-a i poreza kao i dooprinosa na zarade), uticaće na postizanje konkurentrnosti u sekotoru drumskog transporta i povećenje broja zapslenih, te većem prilivu sredstava u zdravstvene i penzione fondove, i time omogućiti bolje rangiranje Republike Srbije na “Doing Bussiness“ listi.

Ishod

Napori su i dalje u toku.