Podsećamo vas da je Vlada Republike Srbije, krajem decembra 2019. godine, usvojila Nacionalni akcioni plan za zapošljavanje 2020 (NAPZ). Ključne smernice NAPZ za 2020. godinu se odnose na  unapređenje normativnog i analitičkog okvira za potrebe tržišta rada, jačanje kapaciteta aktera tržišta rada, podrška regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada kroz realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

Izdvojeno je  3.700.000.000,00 dinara iz sredstava doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, 550.000.000,00 dinara iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i 23.600.000,00 dinara iz direktnog granta dodeljenog Nacionalnoj službi za zapošljavanje  iz IPA 2013 programskog ciklusa. Takođe, za podršku prekvalifikaciji obezbeđen je i iznos od 150.000.000,00 dinara Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dotacije međunarodnih organizacija).

Planirano je uključivanje preko 123.000 nezaposlenih lica u mere aktivne politike zapošljavanja a prioritet je dat  mladima u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, žrtvama porodičnog nasilja, žrtvama trgovine ljudima, izbeglim i raseljenim licima, povratnicima prema Sporazumu o readmisiji, samohranim roditeljima, supružnicima iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena, roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i bivšim izvršiocima krivičnih dela.

Nacionalni akcioni plan 2020 možete preuzeti: