Zalaganjem Unije poslodavaca Srbije, nov Zakon o oglašavanju pružio je  šansu  domaćim medijima da se  značajan deo marketinškog kolača slije u njihove kase.  Godinama su domaći oglašivači svoje reklame plasirali na tzv.“prekograničnim kanalima“ koji su do sada bili van pravnog i poreskog sistema Srbije i neovlašćeno „sekli“  izvorni programa srpskim reklamama.

 

Iako je  Zakonom o elektronskim medijima bilo zabranjeno da se prekraja i menja izvorni program koji se u Srbiji samo reemituje (masteri i sedišta tih kanala su u inostranstvu) bili smo  svedoci da su se svakodnevno nekim stranim programima emitovale reklame domaćih kompanija na srpskom jeziku.

Ubuduće ti kanali ako budu želeli da emituju domaće reklame moraće da se registruju u Srbiji, da dobiju dozvolu REM-a i da imaju status domaćih kanala.

Izmenama Zakona ova oblast je jasno uređena u  članu 27, stav 4 koji glasi:

„Oglašavanje u programima koji se reemituju  na teritoriji Republike Srbije u skladu sa ZAKONOM O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA i odredbama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori,broj 42/09) dozvoljeno je samo ako je to oglašavanje sastavni deo izvornog programa, odnosno ako takvim oglašavanjem nije izmenjen ili prekrajan izvorni program (prekinut tok signala)“

 

Članom 74,( stav 2) regulisano je da NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA U POGLEDU OGLAŠAVANJA U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA VRŠI REM, a član 76. (stav 2) predviđa da REM izriče mere, pokreće prekršajni postupak protiv prekršioca, a u skladu sa članom 77. nadležni inspektor donosi rešenje o zabrani takvog oglašavanja.

Pored toga za nezakonito emitovanje domaćih reklama na prekograničnim kanalima, član 78. predviđa novčane kazne za prekršioce od 300.000  do 2.000.000 dinara ako  se vrši

oglašavanje suprotno članu 27, stav 3 i 4 ovog Zakona.