Unija poslodavaca Srbije je podnela Inicijativu MUP-u za izmenu Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobiju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara.

Unija poslodavaca Srbije u Sektoru za protivpožarnu zaštitu i zaštitu životne sredine okuplja preko 100 privrednih subjekata koji se bave protivpožarnom zaštitom i na koje se Pravilnik direktno odnosi. Od kada je Pravilnik donet pristigao nam je veliki broj pritužbi od ovih preduzeća koje se odnose na milionski trošak koji će ta preduzeća morati da podnesu ukoliko žele da nastave sa radom.

Jedna od glavnih primedbi odnosi se na obavezu zaposlenja najmanje  jednog lica koje je steklo najmanje 240  ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četri godine iz tehničko-tehnološke naučne oblasti. Unija poslodavaca Srbije postavlja pitanje da li je opravdano pravnom licu ili preduzetniku za servisiranje protivpožarnih aparata i ispitivanje hidrantske mreže nametnuti obavezu zapošljavanja diplomiranog inženjera sa licencom za izradu glavnog projekta. Ovo je isto kao kada bi se radionicama za servis automobila nametnula obaveza da zaposle mašinskog inženjera u stalni radni odnos.

Visok stepen korumpiranosti inspekcije doveo je do toga da se zažmuri na nesavesno kontrolisanje protivpožarnih aparata i hidrantske mreže od strane nekih preduzeća.  Zapošljavanje inženjera u ovim preduzećima neće promeniti situaciju na terenu i neće doprineti savesnijoj kontroli, jer inspektori su ti koji treba da kažnjavaju i zatvaraju one koji ne kontrolišu aparate u skladu sa propisima.

Koliko košta potpis Ministra?

Drugi problem predstavlja previsoka taksa za dobijanje ovlašćenja od Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje poslova kontrolisanja koja je uvećana za čak 5358 puta.

Pored toga i Akreditaciono telo i Sektor za vanredne situacije naplaćuju takse i troškove za isti predmet utvrđivanja jer nisu jasno definisani uslovi za dobijanje akreditacija i nije uskladjen stav Akreditacionog tela sa zahtevima MUP RS.

Sve ovo dovešće do, zatvaranja najmanje 80 malih srevisa širom Srbije, jer će ova preduzeća u godini preduzetništva morati da izdvoje 1.600.000 dinara za zapošljavanje inženjera, akreditaciju i ovlašćenje MUP-a pored svojih tekućih troškova. Zatvaranjem malih servisa vlasnici servisa i serviseri otićiće na biroe za zapošljavanje, najmanje 450 porodica ostaće bez primanja, a usluga servisiranja protivpožarnih aparata će se višestruko uvećati, jer oni servisi koji budu mogli da izdrže ove namete nemaju kapacitet da servisiraju sve objekte širom Srbije.

Odredbe ovog Pravilnika direktno vode ka stavljanju ključa u vrata malim preduzećima koja se bave protivpožarnom zaštitom i u suprotnosti je sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća i reformskom kursu Vlade koja se deklarativno zalaže za snižavanje troškova poslovanja.