11Ministarstvo finansija i privrede obratilo se pismom preduzetnicima i vlasnicima malih preduzeća, kao i vlasnicima plovnih objekata, u kome ih obaveštava o ukinutim lokalnim komunalnim taksama za njihova preduzeća.

Kako se navodi u dopisu, imajući u vidu pre svega situaciju otežanog poslovanja, a u cilju rasterećenja i smanjenja troškova poslovanja u uslovima ekonomske krize, izmenama Zakona za preduzetnike i vlasnike malih preduzeća predviđeno je izuzimanje od obaveze plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarine), kao i lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora.

Takođe, imajući u vidu da se Zakonom o vodama i Uredbom o visini naknade za vode plaćaju naknade za korišćenje vodnog tela površinske vode za boravak i vodnog zemljišta za privez plovnog objekta, ukinuta je i obaveza plaćanja lokalne komunalne takse za:

– držanje i korišćenje plovnih postrojenja i plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju
– držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve
– držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zavavnih objekata na vodi
– korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe.

Takođe, Ministarstvo obaveštava na mogućnost da, ukoliko ste do dana stupanja na snagu ovog Zakona platili veći iznos lokalne komunalne takse za 2012. godinu, od iznosa koji dugujete po ovom Zakonu zbog ukidanja takse, imate pravo da podnesete zahtev za preknjižavanje više uplaćenog iznosa na druge obaveze prema jedinici lokalne samouprave po osnovu javnih prihoda.

Celokupna pisma Ministarstva finansija i privrede možete preuzeti u prilogu.

Pismo Ministarstva vlasnicima plovnih objekata
Pismo Ministarstva za preduzetnike i vlasnike malih preduzeća