11U Uniji poslodavaca Srbije održana je završna konferencija »Bolji uslovi za zapošljavanje mladih- Uloga i značaj učeničke i stručne prakse i aktivne mere politike zapošljavanja usmerenih ka mladima«.
Na konferenciji su pored UPS, kao organizatora, učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, Ministarstva omladine i sporta, Nacionalne službe za zapošljavanje, Saveta za zapošljavanje Grada Beograda, Centra za razvoj karijere, Beogradske otvorene škole, Američke privredne komore, Confindustrije, kompanije NIS i Škole za negu lepote.

Otvarajući Konferenciju predsednik UPS, Nebojša Atanacković je istakao da je formalno obrazovanje u Republici Srbiji bazirano je na usvajanju teoriskih znanja, dok se praktičnoj nastavi ne posvećuje adekvatno vreme i pažnja.
Svega 4% mladih smatraju da su tokom formalnog obrazovanja stekli potrebna znanja i praktične veštine za realan posao i ovo se ogleda u visokoj nezaposlenosti mladih. U okolnostima gde je evidentan neskalad znanja koja se steknu u školi sa veštinama koje poslodavci očekuju, svaki podsticaj za organizovanjem praktičnih obuka je izuzetno značajan.

Aleksandar Stojanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad zapošljavanje i socijalni dijalog rekao je da rezultati Akcionog plana za 2015. godinu moraju biti merljivi kao i da je neophodno pripremiti adekvatnu bazu podataka kako bismo znali koliko je stvarno ljudi nezaposleno.

Miloš Radosavljević, koordinator radne grupe Fonda za mlade talente istakao je da je blizu 3000 mladih koristilo usluge Centra za karijerno vođenje i savetovanje i da se redovno organizuje praksa u 30 kompanija, u kojima postoji mogućnost zaposlenja, ali je napomenuo da je veliki problem prilikom organizovanja stručne prakse pravna regulativa. Miloš Radosavljević je rekao da je važno ojačati ulogu kancelarija za mlade koje postoje u 2/3 opština u Srbiji i da je do sada 400 mladih preko Ministarstva omladine i sporta dobilo praksu, a samim tim i mogućnost zaposlenja, kao i da 70% studenata koji su koristili usluge Fonda za mlade talente zaposleno tokom studija.

Vesna Pavlović iznela je poražavajuće podatke o zaposlenosti mladih u Srbiji koje poseduje Nacionalna služba za zapošljavanje ( u okotbru 2014. godine imamo 741000 nezaposlenih, a od toga je čak 26% mladih. Čak 55% mladih je na evidenciji duže od 12 meseci) ali i o aktivnim merama politike zapošljavanja. Rebalansom budžeta sredstva predviđena za aktivne mere politike zapošljavanja smanjena su za 2/3, pa iznose svega 0,04% BDP pa se sa tim sredstvima ne mogu realizovati čak ni aktivnosti definisane Nacionalnim planom.

Na žalost programi »Prva šansa« i »Stručna praksa« koji su pokazali najbolje efekte prilikom zapošljavanja su ukinuti jer su skupi.

Ljiljana Pavlović, autorka publikacije »Bolji uslovi za zapošljavanje mladih- Uloga i značaj učeničke i stručne prakse« rekla je da je neophodno obezbediti veću participaciju malih i srednjih preduzeća u programu »Stručna praksa« čime bi se dala podrška njihovom razvoju, a to bi uticalo na veće zapošljavanje mladih.
Neophodno je jasno definisati prioritete koji će doprineti upravljanju budžetskih sredstava, integrisati politiku zapošljavanja sa drugim politikama koje utiču na tržište rada, jer je to uslov za njenu efikasnost i uspostaviti institucionalnu saradnju sa privredom radi uključivanja svih zainteresovanih partnera u okviru procesa obrazovanja u proces odlučivanja.
Ona je istakla da bi analiza efekata Aktivnih mera zapošljavanja dala korisne inpute za modifikovanje postojećih programa ili potpuno ukidanje onih bez efekata, jer bi to uticalo i na efikasnije trošenje ograničenih finansijskih sredstava. Izuzetno je važno ukinuti neefikasne mere u korist onih koje daju pozitivne efekte kao i isključiva orijentisanost programa AMZ na privatan sektor.