„Bolji uslovi za zapošljavanje mladih“

Beograd, 17. novembar 2017.

Okrugli sto održan je uz učešće tripartitnih socijalnih partnera i predstavnika organizacija mladih (Krovna organizacija mladih Srbije, Udruženje studenata sa hendikepom, Forum mladih sa invaliditetom), Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, kao i ekspertkinje Međunarodne organizacije rada.

Vlasnica i direktorka kompanije Bizz d.o.o., i predstavnica Tima za socijalnu inkluziju, Aleksandra Vladisavljević je naglasila da se u današnje vreme preduzetništvo svelo samo na registrovanje radnje, umesto da se percipira kao „način razmišljanja kojim se traga za rešenjem problema“. Problem je i to što smo više usmereni na ono čega nema, umesto da se fokus stavi na ono što imamo (odnosno odgovoriti na pitanje „kako sa onim što imamo nešto da promenimo“). Kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta, pored postojanja onih koji posao traže, neophodno da postoje i oni koji će ta radna mesta da otvore, odnosno poslodavci. Za to je neophodno kreirati povoljan privredni ambijent za mala i mikro preduzeća kako bi se olakšali uslovi poslovanja.

Obraćajući se prisutnima pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojana Stanić je rekla da je ministarstvu veoma dragocena saradnja sa poslodavcima, kao i da je sprovedena anketa o stanju budućih potreba poslodavaca sa ciljem da se usklade obrazovni sistem i potrebe privrede. Istakla je da je veoma značajan stručni savetodavni rad savetnika pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje kojima je cilj uključivanje lica u aktivne mere politike zapošljavanja ili uključivanje u posredovanje u zapošljavanju, kako bi motivisali mlade da aktivno traže posao kao i da se dodatno obrazuju.

Ekspertkinja Međunarodne organizacije rada Daniela Zampini je istakla da je u Srbiji veoma niska stopa zaposlenosti mladih, odnosno da je veoma visoka nezaposlenost. Integracija mladih u tržište rada može da poboljša prilike za zapošljavanje i zaradu u srednjem i dugom roku, a najbolji efekat se postiže kombinovanjem akademskog učenja sa strukovnim veštinama. Kako je tržište rada neusklađeno sa potrebama privrede, neophodno je fokusirati se na obuke mladih za tržište rada, na prakse u sklopu dualnog obrazovanja kao i na stažiranje. Istakla je da su partnerstva izmedju poslodavaca, lokalne vlasti, mladih i institucija veoma značajna za smanjenje nezaposlenosti odnosno povećanje zaposlenosti mladih. Uvođenje sistema dualnog obrazovanja će dovesti do razgovora sa poslodavcima, a lokalna vlast će omogućiti lakše uspostavljanje dijaloga izmedju zainteresovanih strana. Veoma je važno pronaći način kako da se pokrenu “teritorijalna”, odnosno lokalna partnerstva. Na molbu učesnika, osvrnula se i na volontiranje rekavši da Medjunarodna organizacija rada volontiranje ne posmatra kao put ka zapošljavanju. Volontiranje pomaže razvoju nekih veština, a, na primer, na novou EU ne postoji jednoglasnost u pravnom okviru za volontiranje – u nekim zemljama ukoliko je neko nezaposlen postoji ograničeno vreme koliko može volontirati jer volontiranje ne može da utiče na aktivno traženje posla; dalje, u Italiji je volonterska naknada 400 Eur i plaća se porez, dok je u Švedskoj naknada 500 Eur i ne plaća se porez.

Predstavnica Minisatrstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragica Ivanović je istakla da je velike problem što na skupu nema predstavnika Ministarstva prosvete i Ministarstva finansija. Kao problem je navela da u Srbiji 51000 lica nema završenu osnovnu školu, od čega je 9100 mladih do 29 godina. Istakla je da Ministarstvo, posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje aktivno radi na sprovodjenju obuka, pri čemu su svi izvodjači obuka akreditovani što je veoma važno za kvalitet istih, i navela da su 64 lokalne samouprave uključene u različite vrste obuka (mahom za pisanje akcionih planova).

Predstavnica UGS Nezavisnost Slađana Kiković je rekla  da joj je neshvatljivo da je Zakon o dualnom obrazovanju već u Skupštini RS kao direktan predlog resornog Ministarstva, kao i da joj je žao što skupu ne prisustvuju predstavnici Ministarstva prosvete da joj objasne kako je moguće da bez učešća socijalnih partnera bude napisan ovakav zakon kao i kako je moguće da SES nije konsultovan radi davanja mišljenja na tekst pomenutog zakona, i izrazila sumnju u njegovu adekvatnu primenu.

Predstavnik kompanije Printing centar Jovšić, Aleksandar Milosavljević, je rekao da on kao poslodavac ima potrebu za grafičkim dizajnerima, ali da ima i problem sa pronalaženjem stručnog kadra. Iz tog razloga su u kompaniji došli na ideju da osnuju sopstvenu Akademiju kako bi adekvatno obučili kadrove pri čemu su naišli na prepreke kod Ministarstva prosvete, u smislu da se za dobijanje sertifikata za pokretanje Akademije kao jedan od uslova tražilo da ista zaposli tri doktora nauka iz oblasti dizajna a na teritoriji RS postoji samo jedan. Nakon toga su se kao kompanija preorijentisali na dualno obrazovanje, prilikom čega ne moraju da budu sertifikovani ali mogu da obučavaju kadrove sopstvenim resursima. Zakupili su prostor u zgradi Učiteljskog fakulteta u Beogradu i opremili ga softverima i računarima poslednje generacije namenjene grafičkom dizajnu kako bi student dolazili na praksu – odziv je bio razočaravajući, pa čak ni animiranje putem facebook stranice i letaka nije dalo pomaka u pogledu odziva. Na kraju je zaključio da mladi moraju biti uključeni u process, odnosno da je uključivanje ciljne grupe u kreiranje rešenja veoma važno, ako ne i najvažnije.

Ljiljana Pavlović, UPS, je ukratko predstavila iskustva iz Danske gde mladi u toku školovanja idu na praktične obuke i kako su nakon završene škole osposobljeni za tržište rada.

Zaključeno je da je neophodno :

  • da socijalni partneri imaju aktivniju ulogu u donošenju zakonskih rešenja
  • da se nastavi vodjenje kontinuiranog dijaloga sa mladima i poslodavcima, i podizati svest mladima o pravima na tržištu rada
  • da se nastavi podsticanje preduzetništva mladih i podržavanje poslodavca koji legalno posluju
  • da se reguliše stručna praksa, kvalitet i obim iste kako bi mladi stekli veštine za obavljanje poslova kojima će se u budućnosti baviti