10Unija poslodavaca Srbije sa svojim članovima, proizvođačima fiskalnih uređaja i Asocijacijom Servisa Fiskalnih Uređaja – (ASFU) koja broji 230 članova sa oko 145000 fiskalnih uređaja i pokrivaju više od 2/3 fiskalnih uređaja na teritoriji Republike Srbije razmatrala je uvođenje najavljivane on line fiskalizacije u našoj zemlji.

Nije jasno zašto nepostojanje on line sistema predstavlja najveći nedostatak postojeće srpske fiskalizacije. Sa stanovišta analize i kontrole potpuno je svejedno da li se podaci iz fiskalne kase prenose pre štampanja računa, više puta dnevno, jedanput dnevno ili jedanput u 14 dana, kao što je Poreska uprava svojevremeno izabrala. Važno je reći da većina fiskalnih kasa koje postoje na tržištu mogu veoma lako da se nadograde i šalju on line podatke na server poreske uprave.

Potrebno je naglasiti da je datum i vreme slanja podataka iz GPRS terminala moguće promeniti u bilo kom trenutku, promenom komande na serveru Poreske uprave, što Poreska uprava ne radi.

On line je problematičan sa stanovišta onemogućavanja izdavanja računa ukoliko trenutno ne postoji elektronska komunikacija sa Poreskom upravom, što je po zakonu moguće.Time se obveznik fiskalizacije navodi na ručno izdavanje računa iz posebne knjige računa, što proizvodi direktnu zloupotrebu, jer obveznik fiskalizacije prijavljuje željeni promet. On line sistem neće sprečiti izbegavanje izdavanja računa, jer ako kasir neće da unosi podatke, nikakav sistem ga neće sprečiti u tome, sem neprekidnog fizičkog nadzora. Pored toga tvrdi se da će ovaj sistem omogućiti trenutni uvid u svaki otkucan račun, ali se postavlja pitanje čemu tako nešto može da služi, kada se zna da je za bilo kakvu analizu rizika od strane Poreske uprave potreban određeni vremenski period i određene granične vrednosti koje će pokazivati da li se možda radi o utaji poreza od strane poreskog obveznika. Ove granične vrednosti zavise od mnogih faktora, kao što su delatnost, lokacija, datumi prodaje, raspoloživost mreže za prenos podataka i slično, pa se postavlja pitanje ko bi mogao on line u realnom vremenu da prati izdavanje hiljada računa dnevno.

Postojeći sistem fiskalizacije u Srbiji ima nedostataka, ali se svi oni mogu prevazići unapređenjem samog sistema i nije potrebno uvoditi novu fiskalizaciju. Slanje podataka na server Poreske uprave prema zakonu, ne zahteva nikakav softver ni PC, već samo FTP server koji je besplatan.

Uvođenje fiskalnih uređaja u veleprodajama od strane Poreske uprave bio bi dobar korak, koji bi pored sadašnjih pravila primenio da se na server Poreske uprave iz uređaja šalje PIB korisnika i njegovo zaduženje na izdatu fakturu. Svaki kupac u veleprodaji (poreski obveznik maloprodaje) bio bi na ovaj način sprečen da kupuje robu u veleprodajama za gotovinu koju kasnije prodaje na crno, a Poreska uprava bi na serveru imala zaduženje tog korisnika od veleprodaje. Na ovaj način bi se sprečila prodaja na crno, jer bi obveznik već bio zadužen za istu.

Još jedan od predloga je da se poboljšaju fiskalni uređaji tako da na server PU šalju celokupne račune sa opisom artikala i kodom jednom dnevno. Na ovaj način Poreska uprava bi dobijala informaciju kako se određeni poreski obveznik ponaša i ujedno kontrolom zapisa na serveru Poreske uprave i inspekcijom obejkta da li se određeni artikli prodaju po manjoj poreskoj stopi i na taj način izbegava plaćanje poreza.

Na osnovu ankete koju je sprovela Asocijacija servisa fiskalnih uređaja – (ASFU) na više od 2.000 privrednih subjekata došla je do podataka da 79,71% fiskalnih kasa rade samostalno bez nadređenog računara. Ovo znači da 183.333 fiskalnih kasa radi u objektima gde nema nadređenog računara što dalje implicira da poreski obveznik mora da baci postojeću kasu (koja košta od 120€ -250€) i kupi sledeću opremu: 1. Pos računar (300€-500€), 2. termalni štampač (60€-300€), 3. Operativni sistem (100€-300€), 4.Sofverska aplikacija (250€-1000€). Što znači da se ukupni troškovi kreću od minimalnih 710€ po prodajnom mestu do 2.100€.

Takođe anketa je došla do sledećih rezultata da 100% obveznika ima GPRS komunikaciju, a samo 13,22% ima ADSL, 3G, 4G ili kablovsku komunikaciju.To znači da bi se prelaskom na neki drugi model nekoliko puta povećali troškovi komunikacije sa sadašnih 1€-3€ (GPRS) na 6€-30€.

Sadašnji sistem fiskalizacije u Srbiji koji je započet pre 10 godina od samog uvođenja doneo je preko 30% povećanja prihoda u budžetu prema podacima Poreske uprave. U Republici Hrvatskoj došlo je do povećanja sive ekonomije nakon uvođenja Hrvatskog modela a glavni razlog povećanja sive ekonomije je nepostojanje sigurnog uređaja. Takođe zakonodavstvo Hrvatske je omogućilo širok spektar zloupotreba kroz softverske aplikacije.

Sve promene koje je neophodno uvesti da bismo dobili bolju kontrolu izdavanja računa i smanjenje prodaje na crno moguće je unapređenjem postojećeg modela u fiskalnom sistemu i Poreskoj upravi.

Država Srbija ima znanja, kadrove i kompanije koje su sposobne da bez dodatnih izdavanja za privredu unaprede postojeći sistem jer upravo srpski unapređeni model je način gde bi svi bili na dobitku, država Srbija povećanjem prihoda, korisnici fiskalnih uređaja manjim izdacima za nadogradnju ili zamenom novim unapređenim fiskalnim uređajima.