Ustavni sud je na 20. sednici održanoj 17. novembra 2016. godine u predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti utvrdio da odredba člana 179. Stav 3. Tačka 5) Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 98/2006). (predmet IUz-424/2014)

Član 179 stav 3. Tačka 5) Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 i 75/2014)

4.Otkaz od strane poslodavca

1) Razlozi za otkaz

Član 179.

 

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu i to:

5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;