Od 1. januara 2016. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana koji daju mogućnost mikro i malim preduzećima kao i preduzetnicima da ostvare povraćaj 75% poreza i doprinosa ako  zaposle najmanje dva  radnika što je do sada bila podsticajna mera za investitore  koji su zapošljavali najmanje 100 ljudi. Višegodišnja zalaganja  Unije poslodavaca Srbije  išla su u pravcu  većih državnih intervencija i podsticaja zapošljavanja u sektoru malih i srednjih preduzeća i njihov ravnopravan tretman u odnosu sa  podrškom koju imaju strani investitori  i veliki privredni sistemi. U situaciji gde 88,9% privrednih subjekata u Srbiji spada u kategoriju mikro i 9,4 % malih preduzeća neophodno je podsticati novo zapošljavanje upravo u ovom sektoru.

Visoki troškovi poslovanja koji uključuju i visoke poreze i doprinose na zarade u velikoj meri su uticali na rast sive ekonomije, što se ovakvim merama može zaustaviti .

Da bi mogli da ostvare povraćaj od 75% poreza i doprinosa poslodavci moraju da povećaju broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. oktobra 2015. godine. Takođe,  na podsticaje će moći da računaju i poslodavci  koji su već korisnici podsticaj za zapošljavanje novih radnika koji su trebali da važe do kraja juna 2016. godine  jer im se rok produžava za još 18 meseci. Ukoliko poslodavac zaposli jednog radnika na podsticaj-povraćaj poreza i doprinosa  može računati od trenutka kada uposli drugog zaposlenog.

U skladu sa ovim podsticajem za zapošljavanje, poslodavac koji novom zaposlenom isplati neto platu od 30.000,00 dinara, grubom računicom plaća poreze i doprinose 18.730,00 dinara, a očekivani povraćaj bi iznosio 14.050 dinara

Konkretni rezultati u smislu povećanja zaposlenosti ipak neće zavisiti samo od podsticajnih mera već i ekonomskih prilika i privrednog ambijenta koji će uticati na povećanje poslovnih aktivnosti pa samim tim i potrebu za otvaranjem novih radnih mesta.