img_nametiaUnija poslodavaca Srbije je utvrdila uporednom analizom sa EU i drugim državama u okruženju da privreda Srbije u proseku plaća 18 parafiskalnih nameta (takse, naknade, uvećane cene komunalnih usluga, dažbine, itd.) više nego privreda u ovim zemljama.

Ukupno postoji 46 fiskalnih i parafiskalnih nameta na nivou 19 privrednih grana u Republici Srbiji. To znači da prosečno preduzeće u Srbiji plaća 14 fiskalnih i parafiskalnih nameta više nego u Makedoniji, 12 više nego u Hrvatskoj, 17 više nego u Sloveniji, 22 više nego u Austriji, 12 više nego u Češkoj, 20 više nego u Nemačkoj i 23 više nego u Holandiji.

Unija poslodavaca Srbije će u toku 2012. godine pokrenuti široku inicijativu za promenu poreskog sistema i istovremenu reformu parafiskalnih opterećenja koja plaćaju privrednici. Analize pokazuju da države u poslednjih nekoliko godina ima hroničan problem sa finansiranjem i da je zato potrebno izvršiti reformu poreskog sistema i paralelno ukidanje niza parafiskalnih nameta kako bi se rasteretilo poslovanje i iskoristili preduslovi za razvoj.