1POZIV
PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA BENEFICIRANO UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KONTROLE BEZBEDNOSTI HRANE ZASNOVANOG NA PRINCIPIMA HACCP I ZAHTEVIMA ISO 22000, KAO I ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA MENADŽMENTA ZASNOVANIH NA ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001

Pravo na podnošenje prijava za beneficirano uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane imaju privredni subjekti, registrovani u skladu sa Zakonom, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, za obavljanje svih delatnosti.
Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR, uz podršku mreže ZAJEDNO, privrednim subjektima čija prijava zadovoljava uslove konkursa, obezbeđuje najpovoljniju tržišnu cenu za željenu uslugu angažovanjem konsultanata i sertifikacionih tela iz svih regiona Srbije. U skladu sa projektom, NACOR preuzima ulogu garanta za dobro izvršenje posla, u skladu sa predviđenim rokovima.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove konkursa mogu podneti samo jednu prijavu i pri tome se odlučiti za jednu ili kombinaciju više ponuđenih opcija:

1) Uvođenje sistema kontrole bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP;
1a) Uvođenje i sertifikacija sistema kontrole bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP;
2) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na ISO 9001;
3) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine zasnovanog na ISO 14001;
4) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zasnovanog na OHSAS 18001;
5) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane zasnovanog na ISO 22000;
6) Uvođenje i sertifikaciju drugog standarda.

PRAVO NA DODELU beneficija imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. Da privredni subjekat ima registrovano sedište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana pre objavljivanja teksta poziva u sredstvima javnog informisanja;
2. Da mu u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave tekući računi kod poslovnih banaka nisu bili blokirani duže od trideset dana u kontinuitetu,
3. Da nisu koristili subvencije za uvođenje ili sertifikaciju standarda za koji se aplicira putem ovog javnog poziva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

PRIJAVA na javni poziv sastoji se od sledećih obrazaca, koji čine sastavni deo prijave:
1. Formular prijave za odabranu opciju (Obrazac 1) – podnosi se potpisan od strane ovlašćenog lica u privrednom subjektu i overen pečatom privrednog subjekta; – PREUZMITE PRIJAVU – OBRAZAC 1
2. Fotokopija izvoda o registraciji privrednog subjekta ili rešenja izdatog od strane Agencije za privredne registre;

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druga dokumenta i dokaze.

ODLUČIVANJE O PRIJAVI

Komisija će razmatrati isključivo potpune i blagovremene prijave i vršiće njihovu ocenu prema redosledu pristiglih prijava.
Po prihvatanju prijave NACOR će od stručnih konsultanata i sertifikacionih tela iz Republike Srbije zatražiti ponude, od kojih će najniža biti beneficirana i kao takva prosleđena privrednom subjektu.
Privredni subjekat ima pravo da po dobijanju ponude, istu prihvati i odbije. U slučaju prihvatanja ponude, pristupa se zaključivanju ugovora.

ROKOVI

Rok za dostavljanje prijave, sa propratnom dokumentacijom je 18.09.2015. u 17h.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Po prihvatanju ponude, zaključuje se ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi putem pošte ili putem e-mail-a.
Ukoliko se prijava podnosi putem e-mail-a, dokumentacija se šalje na programs@nacor.rs.

Prijavu koja se šalje poštom, potrebno je poslati na adresu:

Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR
„Prijava na konkurs za beneficiranu standardizaciju“
Dimitrija Tucovića 146
11000 Beograd

Za dodatne informacije se možete obratiti nam se obratiti putem e-mail-a: info@nacor.rs