Ministarstvo pravde Republike Srbije je pripremilo Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

S tim u vezi, pozivate se da dostavite svoje komentare na predloženi nacrt, koji možete videti ovde, i to na e-mail: info@poslodavci.rs, zaključno sa 3. avgustom 2018. godine.

Prema navodima predlagača, razlozi za donošenje novog zakona u ovoj oblasti su brojni i  mogu se razmatrati kako zbog potreba Republike Srbije, tako i zbog potreba međunarodne saradnje, kao i zbog procesa pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Inače, predviđeno je da ovaj propis uredi pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebne slučajevi obrade.