Rok za podnošenje PPP prijava je 31. januar 2015. godine (odnosno najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine)

Imajući u vidu da je objedinjena naplata poreza po odbitku, odnosno dostavljanje poreske prijave PPP PD u elektronskom obliku počelo da se primenjuje tek od 1. marta 2014. godine, prelaznim i završnim odredbama člana 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 68/14) propisana je obaveza podnošenja PPP prijave za sve isplate prihoda izvršene u 2014. godini, najkasnije zaključno sa 31. januarom 2015. godine.

Prema tome, pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP dostavlja se i za 2014. godinu (podnosi se za celu godinu), i to najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine. Poreska prijava PPP za 2014. godinu, podnosi se isključivo u elektronskom obliku (preko elektronskog servisa Poreske uprave).

Pored navedenog, u skladu sa odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, i 68/14), isplatilac prihoda ima obavezu da licu za koje je platio porez po odbitku dostavi potvrdu o plaćenom porezu po odbitku za 2014. godinu na obrascu PPP-PO, najkasnije do 31. januara 2015. godine (odnosno najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine). Obrazac PPP-PO primenjuje se počev od 1. januara 2014. godine, što znači da će ovo biti prva godina za koju će se dostavljati potvrda na novom obrascu. Podsećamo da je i do sada postojala obaveza dostavljanja potvrde licu za koje je plaćen porez po odbitku, ali nije bio propisan obrazac te potvrde.