Godina 2015.

Rešeno

Problem

Potreba za izmenom Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga, koji datira još iz 1996. godine (sa kasnijim izmenama i dopunama).

Aktivnosti

Unija poslodavaca Srbije pokrenula je inicijativu da se ukine vođenje evidencije na obrascu KEPU Knjige za pravna lica koje vode poslovne knjige po dvojnom knjigovodstvu

Ishod

Ministarstvo trgovine i turizma ukinulo je vođenje evidencije na obrascu KEPU Knjige za pravna lica koje vode poslovne knjige po dvojnom knjigovodstvu.
Donet je novi Pravilnik o evidenciji prometa robe (primenjuje se od januara 2016. godine), i u odnosu na prethodni Obrazac KEPU, novi Obrazac KEP razlikuje se po tome što nema kolonu 6 – Uplata na račun. Ostale kolone su skoro identične.