6Unija poslodavaca Srbije Vas poziva na Seminar
PRIPREMA ZA NADZOR INSPEKCIJE RADA U PRAKSI

 

 

(Poseban osvrt na novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, postupanje inspekcije rada u skladu sa proširenim nadležnostima i ovlašćenjima)

Unija poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, Beograd
29. oktobar 2015. godine (četvrtak), 10.00 časova

Zakon o inspekcijskom nadzoru je stupio na snagu u aprilu 2015. godine, a u punoj primeni će biti od 30. aprila 2016. godine. Pojedine odredbe Zakona, vezane za neregistrovane privredne subjekte su već u primeni od 30. jula 2015. godine, dok će odredbe Zakona vezane za objavljivanje kontrolnih – ček listi biti u primeni od 30. oktobra 2015. godine.

Zakonom se uređuju sadržina, vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor, i same poslodavce kod kojih se vrši inspekcijski nadzor.

TEME SEMINARA:

– Pojam i cilj inspekcijskog nadzora
– Vrste i oblici inspekcijskog nadzora
– Praćenje stanja, procena rizika, planiranje, usklađivanje i koordinacija inspekcijskog nadzora
– Vršenje inspekcijskog nadzora
– Službena lica ovlašćena za vršenje inspekcijskog nadzora
– Sačinjavanje i objavljivanje obrazaca kontrolnih lista
– Podzakonski propisi: Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru, Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru, Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru, Pravilnik o izgledu službene legitimacije inspektora i dr.

Predavač:

Maja Ilić, viši savetnik u Inspektoratu za rad, načelnik Odeljenja za studijsko-analitičke poslove i član Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijskom nadzoru, Posebne radne grupe za izradu podzakonskih akata vezanih za Zakon o inspekcijskom nadzoru i Radne grupe za izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Kotizacija za članove Unije poslodavaca Srbije iznosi 5.000,00 dinara, a oni koji nisu članovi kotizaciju plaćaju 9.000,00 dinara.

Rok za prijavu je 28.10.2015. godine (sreda), kontakt osoba za prijavu je Božana Knežević, 011/3160 248, info@poslodavci.rs

Sa željom za dalji uspešan rad i saradnju, srdačno Vas pozdravljamo.