11Vlada Srbije, nakon poplava koje su zadesile Obrenovac i koje su nanele milionsku štetu privrednicima, ne čine ništa da pomogne ovim ljudima koji su izgubili skoro sve u poplavama da nastave sa svojom delatnošću i sačuvaju radna mesta. Nečineći apsolutno ništa, Vlada doprinosi zatvaranju preduzeća i otpuštanju radnika.

Privrednici Srbije su se obraćali predsedniku Vlade, potpredsedniku Vlade, Ministru privrede, Ministru finansija i Ministru rada i socijalne politike ali do danas nikakav odgovor nisu dobili.

Država traži da se isplate akcize i pdv na robu koja je uništena iako su dobavljači duvana rekli da će oprostiti taj dug ukoliko država otpiše akcize i pdv. Država traži da se plati odnošenje otpada iako otpada u toj količini ne bi bilo da nije bilo poplave. Nerealno je da držva zahteva od privrednika ova plaćanja jer oni nisu krivi što država nije obezbedila nasipe, očistila kanale i na vreme upozorila privrednike Obrenovca da će grad biti poplavljen kako bi imali dobvoljno vremena da robu koju su imali prenesu na sigurno.

Privredna aktivnost u Obrenovcu je zamrla, problemi se nagomilavaju kako vreme prolazi, a mnogi koji su tu bili zaposleni sada nemaju elementarna sredstva za život.

Zbog izostanka inicijative države za pomoc u sektoru preduzetništva, malih i srednjih preduzeća dodatno se pojačava osećaj krajnje neravnopravnog tretmana države posebno ukoliko se uporedi efikasnost rada, učinak, kvalitet rada, ekonomičnost i pre svega doprinos budžetu Republike kroz poreze i razna davanja u ova dva sektora.

Pred donatorsku konferenciju EU obrađeni su podaci tek za oko 40% preduzetnika, malih i srednjih preduzeća sa teritorije Obrenovca. Situacija je sledeća :

 

tabela2

 

 

 

 

 

 

Propuštena dobit se odnosi na period od mesec ipo od dana poplave.

Privrednici koji žele da nastave posao imaju velikih problema. Oni ne počinju posao od nule, oni polaze iz minusa i to popriličnog. Mnogima su zalihe uništene, obaveze prema dobavljačima koji su isporučili te zalihe stoje. Obrenovački privrednici ostali su bez alata i robe, bez zaliha, sa dugovima prema dobavljačima, ali i prema državi zbog poreza i taksi kojih nisu oslobođeni. Zbog toga su bili prinuđeni da otpuste radnike, koji su kao nezaposlena lica, prešli na teret budžeta. Da bi grad oživeo, potrebna je privreda, ali za njeno pokretanje još nisu stvoreni uslovi, totalna je nesigurnost ne samo to što neće imati tržište, nego bedemi oko reka nisu postavljeni, nasipi su otvoreni po dužini od 300 do 500 metara.

Uslovi u kojim su mnogi privrednici su najavili napuštanje Obrenovca, a o privlačenju privrednika izvan Obrenovca koji bi tu poslovali nema ni govora, u kojim je kvalitet poslovnog ambijenta, vrednost nekretnina, ali i pokretne imovine devalviran neminovno vode u zamiranje kompletnog grada.

Poslodavci Obrenovca ne traže novac, oni samo traže da im se pomogne da održe poslovanje i zadrže radnike kako bi privreda u toj opštini ponovo stala na noge.

Vlada Srbije mora pod hitno da donese niz mera koje će ponovo uspostaviti privrednu aktivnost u Obrenovcu.

OPŠTE MERE :
Kao elementarni preduslov za početak oporavka sektora preduzetnika, malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede je HITNO i bezuslovno saniranje oštećenja na nasipima oko Obrenovca i njihovo funkcionalno poboljšanje radi eliminisanja verovatnoće ponavljanja polave;
Saniranje infrastrukture grada i okoline : putnih mreža, povećanje kapaciteta kanalizacione mreže (kišne i fekalne), obezbeđenje redovnog snabdevanja električnom energijom, ispravnom pijaćom vodom, sistema toplifikacije grada za pretstojeću grejnu sezonu, funkcionalnim telefonskim linijama i internetom;

POSEBNE MERE :
Povezivanje radnog staža za sve zaposlene i poslodavce koji su zbog poplave prekinuli privrednu aktinost, i one koji su imali indirektnu štetu u periodu od 6 meseci;
Oslobadjanje plaćanja obaveza za poreze i doprinose kako za zaposlene tako i za poslodavce u trajanju od 6 meseci sa regulisanjem zdravstvenog osiguranja;
Oslobadjanje obaveze placanja PDV-a za dvostruki poreski period ( mesečni poreski obveznici – na dva meseca od momenta ponovnog početka poslovanja, a tromesečni – na period od 6 meseci , odnosno dva poreska tromesečja);
Oslobađanje obaveze plaćanja akciza za akciznu robu koja je uništena poplavom;
Oslobađanje poljoprivrednika čija je imovina pretrpela štetu od poreza na katastarski prihod u naredne dve godine;
oslobadjanje od plaćanja poreza na imovinu za period od dve godine;
oslobađanje plaćanja akontacija poreza na dobit preduzeća, preduzetnika i paušalno oporezovanih obveznika u trajanju od jedne godine;
oslobađanje za plaćanje utroška električne energije za poslovne prostore i merne grupe, kao i izuzeće od eventualnog povećanja cene struje na period od jedne godine;
oslobađanje od plaćanja svih komunalnih davanja na lokalnom nivou, kao i oslobađanje od ostalih javnih davanja ( takse, naknade i sl.).
ubrzavanje i pojednostavljenje procedure, kao i smanjenje troškova procene hipoteke pri konkurisanju za kredite Fonda za razvoj;
da prednost u angažmanu od strane lokalnih ili republičkih organa za sve buduće radove na saniranju posledica poplave imaju pravna lica sa teritorije Obrenovca;
da prilikom zakupa poslovnog prostora u Obrenovcu prednost imaju pravna lica sa teritorije Obrenovca.
Isplata novčane pomoci u visini proseka neto primanja Republike za sve zaposlene i poslodavce iz sektora preduzetnika, malih i srednjih preduzeća na period od 6 meseci, kao približno ravnopravan status sa sugrađanima iz javnog sektora;
Iznalaženje načina obeštećenja privrednika za štetu na zlihama, objektima i sredstvima za rad ;

Vlada mora da shvati da nije realno problemu prilaziti samo sa jednie strane. Dobro je to što se obnavljaju i prave nove kuće građanima Obrenovca, ali od čega će ti ljudi da žive ako nema privređivanja?