Evropski socijalni partneri, ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP i UEAPME u hotelu Moskva organizovali su dvodnevni seminar za izgradnju kapaciteta “Promovisanje i jačanje socijalnog dijaloga” za BJR Makedonija – Crna Gora – Srbije.

U kontekstu njihovih prethodnih programa rada evropski socijalni partneri su organizovali u EU zemljama i zemljama kandidatima seminare u cilju promovisanja i jačanja socijalnog dijaloga. U okviru njihovog tekućeg programa rada i “Integrisanih projekata o EU Socijalnom dijalogu 2014-2016”, odlučili su da posvete seminar isključivo za izgradnju kapaciteta u jednom broju zemalja kandidata.

Ciljevi seminara:

– Prezentovanje EU Socijalnog dijaloga i njegovi rezultati i uloga evropskih organizacija i organizacija na nacionalnom nivou;
– Razmatranje situacije u kolektivnom pregovaranju na nacionalnom nivou i prezentovanje primene i praćenje instrumenata EU socijalnog dijaloga;
– Benefiti doprinosa od spoljnih EU i međunarodnih predstavnika i primeri nacionalnih i sektornih socijalnih partnera iz drugih zemalja;
– Fokusiranje na buduće aktivnosti i saradnju između socijalnih partnera, dalje praćenje aktivnosti na nacionalnom nivou usmerenih na izgradnju kapaciteta socijalnih partnera.