11Povodom odmaklih pregovora o formiranju nove Vlade Republike Srbije i određivanja prioritenih tema kojima će se ta Vlada baviti, Unija poslodavaca Srbije obaveštava javnost da se među do sada iznesenim temama ne nalazi reforma (restruktuiranje) Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i reforma javnog sektora koje trenutno predstavljaju najvažnije poslove u državi.

Rastući broj penzionera (1.689.124) uz istovremeni gubitak 245 000 radnih mesta u privredi od 2008. godine do danas dodatno je pogoršao situaciju u Fondu PIO i povećao transfer iz budžeta ovom Fondu. Prema Budžetu RS za 2012. godinu transfer prema PIO Fondu na ime nedostajućih sredstava je 250,8 milijardi dinara, što je bio do sada najveći predviđeni transfer ka Fondu iz Budžeta Republike.
Sve ovo govori da su izdaci za penzije i ostale prinadležnosti koje isplaćuje Fond PIO (tuđa nega i pomoć, telesna oštećenja, zdravstveno osiguranje penzionera, itd.) uz izdatak za zarade zaposlenih u javnom sektoru i drugih budžetskih korisnika (planiranih 310,5 milijardi din) praktično dva najveća izdvajanja iz Budžeta Republike (ukupno 63,07% planiranih rashoda) u 2012. godini.
Ovolika izdvajanja iz Budžeta Srbije za zarade u javnom sektoru i državnoj upravi i penzije glavni su razlog visoke javne potrošnje i bez reforme Fonda PIO i javnog sektora i državne uprave teško će se stvoriti prostor da se u narednim godinama deo sredstava iz budžeta preusmeri u preko potrebni razvoj infrastrukture i privrede koji jedini dugoročno mogu da omoguće porast bruto domaćeg proizvoda, zaposlenosti i životnog standarda građana.
Preostale, a posebno ekonomske mere predložene u zajedničkim ciljevima političkih stranaka koje su najavile svoje učešće u novoj Vladi uglavnom su za pohvalu i ukoliko budu sprovedne značajno će pomoći normalizaciji uslova poslovanja u privredi.
Međutim, činjenica da se skoro 535 000 ljudi koji rade za državu i 1 689 000 penzionera finansira iz rada 1 735 000 zaposlenih alarmantna je i ekonomski veoma teško dugoročno održiva. Posledica ovakvog odnosa je da se država u cilju finansiranja stalnog budžetskog deficita za mandata još uvek aktuelne tehničke vlade zadužila za 7,4 milijarde evra.
Zbog svega navedenog, potrebno je da se u okviru nove Vlade Republike Srbije odrede ličnosti koje imaju dovoljno stručnog znanja i visok moralni i politički integritet za bavljenje ovim dvema ozbiljnim reformama. Ne sme se ponoviti da se za račun održanja nekih koalicija u Vladi RS, reforma Fonda PIO i javnog sektora opet gurne pod tepih, a država nastavi sa daljim zaduživanjem koje će biti sve nepovoljnije i sa većim kamatama, zbog visokog rizika zemlje.

Restruktuiranje Fonda PIO na prekretnici

Unija poslodavaca Srbije je kao odgovorna organizacija koja okuplja vlasnike i menadžere malih, srednjih i velikih preduzeća preko svojih predstavnika u Upravnom odboru Fonda PIO pokrenula inicijativu za restruktuiranje Fonda PIO i posle 15 meseci rada, zajedno sa predstavnicima sindikata i penzionera, izrađen je prvi plan restruktuiranja Fonda PIO posle više od dvadeset godina – Polazne osnove za restruktuiranje Fonda PIO.
Međutim, dalje sprovođenje reforme Fonda PIO u praksi zavisiće od političke volje članova nove Vlade Srbije i njihove spremnosti da Fondu PIO dozvole povraćaj i kontrolu ogromne imovine koja je izgrađena novcem od doprinosa za obavezno penziono osiguranje u drugoj polovini 20. veka, ali i imovinu Predratnog penzionog fonda (pre II svetskog rata) koja bi Fondu PIO trebala da pripadne prema Zakonu o restituciji. Takođe, Fond PIO treba da stekne upravljačka prava nad sistemima vodovoda i kanalizacije koji su izgrađeni njegovim novcem u 55 gradova i opština (i javnim preduzećima koja gazduju ovim sistemima), više od 200 zdravstvenih ustanova, 30 banja i rehabilitacionih centara, udelima u preko 500 preduzeća, itd.
Navedenu imovinu treba staviti u funkciju restruktuiranja Fonda PIO, odrediti kvalitetne portfolio menadžere koji bi za račun Fonda i osiguranika upravljali ovom imovinom, pronašli strateške partnere iz zemlje i inostranstva za investiranje u banje, rehabilitacione centre i druge nepokretnosti koje Fond poseduje. Na ovaj način, iz godine i godinu, sredstva dobijena kvalitetnim gazdovanjem nad imovinom bi se uvećavala i koristila za smanjenje deficita Fonda, a krajnji cilj bi bio da jednog dana Fond PIO postane garantni i investicioni, po uzoru na takve fondove u svetu.

Nažalost, još uvek postoje određene političke strukture i ličnosti koje se deklarativno zalažu za reformu Fonda PIO, a zakulisnim radnjama doprinose daljem rasparčavanju njegove imovine koja se često (sve češće protivzakonito) koristi u političkoj trgovini.
Zbog svega navedenog Unija poslodavaca Srbije javno upozorava budućeg predsednika Vlade Republike Srbije, članove Vlade RS i predsednika Republike Srbije da će snositi odgovornost za dalje propadanje Fonda PIO, ukoliko se, kao i njihovi prethodnici, ne budu dovoljno posvetili radu na njegovom restruktuiranju i dozvolili pojedincima da mešetare imovinom Fonda PIO koja pripada isključivo penzionerima i sadašnjim generacijama koje uplaćuju doprinose za obavezno penziono osiguranje.