sektori

Po ugledu na gransko organizovanje poslodavaca u okviru međunarodne organizacije BUSINESSEUROPE,

članovi Unije poslodavaca Srbije organizovani su u granske sektore na osnovu delatnosti koju obavljaju, a u cilju

optimalnog zastupanja svojih potreba, interesa i prava pred nadležnim ministarstvima i sindikatima u Srbiji.

Uloga svakog sektora jeste da u okviru svoje privredne grane ostvari što veći uticaj na kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta i bude ravnopravan partner predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, kao i sindikatima
prilikom donošenja zakonske regulative, podzakonskih akata i drugih
odluka i mera ekonomske politike relevantnih za datu privrednu granu.

Unija poslodavaca Srbije ima više aktivnih sektora:

1. Sektor administrativnih i uslužnih delatnosti

2. Sektor ekologije i zaštite životne sredine

3. Sektor građevinarstva i industrije građevinskog materijala

4. Sektor finasijskih delatnosti i delatnosti osiguranja

5. Sektor hemije i nemetala

6. Sektor informacionih tehnologija

7. Sektor informisanja i komunikacije

8. Sektor metalske industrije

9. Sektor obrazovanja i zapošljavanja

10. Sektor poljoprivrede, prehrambene industrije, šumarstva i ribarstva

11. Sektor poslodavaca u igrama na sreću

12. Sektor preventivnog inženjeringa

13. Sektor rudarstva i vađenja kamena

14. Sektor saobraćaja i skladištenja

15. Sektor snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

16. Sektor tekstilne industrije

17. Sektor trgovine

18. Sektor turizma i ugostiteljstva

19. Sektor umetnosti, zabave i rekreacije

20. Sektor udruženja u sportu

21. Sektor za razvoj preduzetništva i zanatstva

22. Sektor zdravstva i farmacije

23. Sektor uvoznika medicinske i stomatološke opreme