U sklopu projekta koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske komisije “Promena tradicionalnog načina razmišljanja kroz kolektivne ugovore u zemljama Zapadnog Balkana – uloga socijalnih partnera u omogućavanju posao-porodica ravnoteže i rodne ravnopravnosti”, održan je prvi sastanak u Ljubljani zajedno sa partnerskim poslodavačkim i sindikalnim organizacijama iz Slovenije, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Hrvatske.

Na sastanku su pojedinačno predstavljeni zakonski okviri i usvojena međunarodna dokumenta koja garantuju ravnopravnost žena i muškaraca i zabranjuju diskriminaciju na osnovu pola kao i aktuelna situacija u oblasti rodne ravnopravnosti.

Na sastanku su se svi složili da je potrebno još  mnogo toga unaprediti u oblasti zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja žena, ali i na polju izjednačavanja zarade. Glavni izazovi za Srbiju, kao i većinu članica EU, jesu i prevazilaženje tradicionalne podele na muška i ženska zanimanja i stvaranje okruženja koje omogućava obimnije i kvalitetnije učešće žena na tržištu rada.

U nastavku projekta je planirano istraživanje koje će se sprovesti u zemljama Zapadnog Balkana sa fokusom na analizi primene usvojenih međunarodnih direktiva i nacionalnih zakona vezanih za rodnu ravnopravnost, a posebno u kolektivnim ugovorima. Cilj istraživanja je da se mapiraju ključni izazovi i formulišu preporuke za unapređenje politika koje će omogućiti jednakost između žena i muškaraca.