Ukoliko je sa licem na praksi zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju sa ugovorenom naknadom to lice stiče svojstvo osiguranika, u skladu sa članom 17. Stav 1. Tačka 16) Zakona o zdravstvenom osiguranju. Lica koja na osnovu ostvarene ugovorene naknade prema ugovoru o stručnom osposobljavanju u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju steknu svojstvo obavezno osiguranog lica, obveznici su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, po stopi od 10,3%.

Osnovicu na koju se plaća doprinos čini oporeziv prihod od ugovorene naknade, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Prema Zakonu o PIO, lica koja u skladu sa propisima obavljaju određene poslove po osnovu ugovora o volonterskom radu , odnosno po ugovoru o stručnom osposobljavanju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja, prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ostvaruju nezavisno od toga da li za taj rad primaju ili ne primaju naknadu. To znači da doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa članom 11. Zakona o doprinosima, plaća poslodavac kod koga se obavlja rad, po stopi od 4%. Osnovica za plaćanje doprinosa je ugovorena naknada ako je veća od najniže mesečne osnovice doprinosa.

Dakle, na osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju sa ugovorenom naknadom plaćaju se sledeće obaveze:

  1. Porez na druge prihode po stopi od 20%, na teret primaoca naknade, na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (član 85.tačka 16) Zakona o porezu na dohodak građana)
  2. Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10% na teret primaoca naknade, na istu osnovicu na koju se plaća porez na druge prihode (oporezivi prihod je osnovica za doprinos za zdravstveno osiguranje)
  3. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 4% na teret isplatioca naknade, na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa, odnosno srazmerni iznos najniže osnovice ili na ugovorenu naknadu ako je viša od najniže osnovice, odnosno srazmernog iznosa najniže osnovice.

Ukoliko je naknada za rad ugovorena u neto iznosu, preračun u bruto iznos vrši se primenom koeficijenta 1,319958 (ovaj koeficijent sadrži obračunat porez na druge prihode po stopi od 20% i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, uz priznavanje normiranih troškova u visini od 20%).

Podnošenje poreske prijave

Pre plaćanja doprinosa za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja, odnosno isplate prihoda po ugovoru o stručnom osposobljavanju isplatilac podnosi poresku prijavu PPP PD nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Kao šifra prihoda unosi se 622, ali s obzirom na to da postoji problem prilikom podnošenja poreske prijave sa ovom šifrom prihoda, može se primeniti šifra 999, kao što je navedeno u uputstvu Poreske uprave.