Podsećamo poslodavce, da je u skladu sa poslednjim izmenama Zakona o radu (2014), odredbama člana 35. Zakona, propisano da je poslodavac dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa Zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovno lice radi.

 

Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi, predviđene su visoke novčane kazne, odnosno predviđeno je da će se novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 dinara.

 

Ovom prilikom bitno je napomenuti da je učestao inspekcijski nadzor nad primenom navedenih zakonskih odredaba, iz kojih razloga se upozoravaju poslodavci da preispitaju svoje poslovanje, i ukoliko uoče navedeni propust, da hitno postupe po Zakonu, kako bi izbegli kazne i sudske postupke u vezi sa istim.