Veoma često mladima se pruži mogućnost da steknu nova praktična znanja u nekom preduzeću potpisujući ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, međutim to ne znači da je poslodavac oslobođen obaveze svih plaćanja.  U skladu sa Zakonom o radu ugovaranje naknade za stručno osposobljavanje nije obavezno.

Ukoliko je lice angažovano prema ugovoru o stručnom osposobljavanju bez naknade, poslodavac za to lice ima obavezu plaćanja doprinosa za slučaj povrede na radu i telesnog oštećenja prema stopama utvrđenim odredbama člana 47. Zakona o doprinosima:

Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 2%

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 4%.

Osnovica na koju poslodavaca obračunava i plaća doprinose je najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa koja se primenjuje na dan obračuna i plaćanja doprinosa. Poslodavac je u obavezi da isplati doprinose od petog u mesecu za prethodini mesec ukoliko nije ugovorena naknada.

Ako je period za koji se zaključuje ugovor o stručnom osposobjavanju kraći od mesec dana, kao osnovica za plaćanje doprinosa za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja uzima se srazmeran iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Plaćeni doprinosi za slučaj povrede na radu i telesnog oštećenja evidentiraju se na teret računa 556, u korist računa 483.

 

Primer obračuna doprinosa kada se po ugovoru o stručnom osposobljavanju praksa obavlja bez naknade:

 

Redni broj Opis Iznos
1 Najniža mesečna osnovica doprinosa 21.012
2 Doprinos za PIO na teret poslodavaca (r.b. 1×4%) 840
3 Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavaca (r.b.1×2%) 420