wim3-logo-dejana

Uključivanje zaposlenih u upravljanje preduzećem – podizanje svesti, eksperiment i monitoring

eu za uniju

Unija poslodavaca Srbije je uključena u dvogodišnji projekat „Uključivanje radnika u upravljanje preduzećem 3“ (eng. WIM 3) koji se primenjuje u cilju priprema za pristupanje Evropskoj uniji. Namera je da se tokom projekta predstavnici poslodavaca i radnika, kao i drugih važnih stejkholdera, upoznaju sa EU pravnim tekovinama i politikama, kao i da se pripreme nova, ili poboljšaju postojeća, zakonska rešenja o uključivanju zaposlenih u upravljanje preduzećem, imajuću u vidu EU pravnu regulativu.

O PROJEKTU

Projekat će se sprovoditi u periodu 1.12.2017. – 30.11.2019. godine, a projektne aktivnosti su u Republici Srbiji usmerene na:

– promociju i podizanje svesti o EU pravnoj regulativi i politikama, ekspertsku podršku u okviru priprema nacrta zakonskih akata o uključivanju radnika i podršku u kreiranju povoljnih uslova za osnivanje mehanizama za konsultacije i razmenu informacija na nacionalnom nivou;

– jačanje saradnje između poslodavaca i radnika u cilju uključivanja radnika radi boljeg reagovanja preduzeća u slučaju ekonomske krize,

– jačanje konkurentnosti preduzeća

PARTNERI

Organizacije poslodavaca:

– ZDS – Udruženje poslodavaca Slovenije

– BIA – Unija poslodavaca Bugarske

– HUP – Hrvatska udruga poslodavaca

– BCM – Biznis konfederacija Makedonije

– UPCG – Unija poslodavaca Crne |Gore

– UPS – Unija poslodavaca Srbije

– Biznes Albania – Unija poslodavaca Albanije

 

Sindikati:

– KSS – Savez samostalnih sindikata Makedonije

– UFTUM – Unija slobodnih sindikata Crne Gore

– SSSS – Savez samostalnih sindikata Srbije

– BSPSH – Savez samostalnih sindikata Albanije

 

Uz podršku spoljnog eksperta: BDA – Konfederacija udruženja nemačkih poslodavaca

Uz podršku evropskog socijalnog partnera: BUSINESSEUROPE


Održan inicijalni sastanak partnera

27. mart 2018., Skoplje

 Inicijalni sastanak partnera na projektu održan je u cilju planiranja koraka u sprovođenju projekta i detaljnog upoznavanja sa četiri osnovna pravca projektnih aktivnosti:

– podizanje svesti o EU pravnim tekovinama i politikama (Srbija i Albanija)

– eksperimentalna primena u nekoliko kompanija (Makedonija i Crna Gora)

– monitoring nad sprovođenjem relevantnog EU zakonodavstva (Slovenija, Hrvatska, Bugarska)

– upravljanje projektom i projektnim aktivnostima

Dok su u Srbiji i Albaniji aktivnosti usmerene uglavnom na upoznavanje sa relevantnim EU Direktivama i konsultacije između sva tri socijalna partnera o mogućim pravcima izmena zakonske regulative, u Makedoniji i Crnoj Gori je pažnja usmerena na pregovore sa kompanijama koje bi, kao pilot projekat, sprovele neophodne korake u cilju uključivanja svojih zaposlenih u upravljanje preduzećem. Tokom sastanka su takođe predstavljeni načini transponovanja relevantnih direktiva i postojeća iskustva Slovenije, Hrvatske i Bugarske, uz diskusiju o njihovom fokusu na planiranje upitnika za poslodavce koji ima za cilj da utvrdi stanje u praksi uz moguće definisanje preporuka za poboljšanje zakonodavnog okvira.

Naglasak je stavljen na potrebu da se istaknu primeri dobre prakse jer su oni najbolji motivatori i pokazatelji toga kako se do ishoda pozitivnog po poslovanje preduzeća može doći i putem uključivanja zaposlenih u upravljanje preduzećem.


Održan nacionalni sastanak

21. maj 2018. Beograd

Nacionalni sastanak socijalnih partnera kao eksperata za sprovođenje projekta i projektnih aktivnosti održan je u prostorijama Unije poslodavaca Srbije 21. maja 2018. godine.

Prisutnim predstavnicima sindikata, poslodavaca i Ministarstva za rad su najpre predstavljene EU Direktive koje se tiču uključivanja zaposlenih u upravljanje preduzećem. Predstavnica Udruženja poslodavaca Slovenije, gospođa Maja Skorupan, je takođe predstavila način na koji su ove direktive transponovane u slovenačko zakonodavstvo i neke primere dobre prakse.

U diskusiji koja je usledila među učesnicima sastanka bilo je puno reči o starom zakonodavstvu sa ovih prostora, koje je poznavalo instituciju „radničkog saveta“ kao instrument putem kojeg su zaposleni bili uključeni u proces upravljanja preduzećem. Takođe je najavljen plan Vlade Republike Srbije da se do 2020. godine usvoji nov Zakon o radu, pa je najavljeni proces izmene prilika da se uključe izmene neophodne u smislu projekta WIM 3 i procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Najvažniji zaključci uključuju sledeće:

– Ministarstvo za rad će razmotriti delegiranje svog predstavnika za učešće u projektnim aktivnostima

– UPS će preduzeti neophodne korake kako bi se relevantne EU Direktive prevele na srpski jezik, tako da svi učesnici imaju na raspolaganju isti tekst na srpskom i engleskom jeziku

– potrebno je da se svi upoznaju sa Zakonom o radu koji je bio na snazi tokom 1970-ih godina, imajući u vidu da su se neke njegove odredbe ticale uključivanja zaposlenih u upravljanje preduzećem.


E-flajeri

Tokom projekta biće pripremljeno 6 elektronskih flajera (e-flajera) sa najvažnijim informacijama o projektu, aktivnostima i rezultatima, a koje ćemo sukcesivno postavljati na srpskom i engleskom jeziku na ovoj stranici.

E-flajer #1Uključivanje zaposlenih u upravljanje preduzećem (o projektu) SRP ; Wokers’ Involvement in Management (about project) ENG


Uz finansijsku podršku Evropske unije