wim3-logo-dejana

Uključivanje zaposlenih u upravljanje preduzećem – podizanje svesti, eksperiment i monitoring

eu za uniju

Unija poslodavaca Srbije je uključena u dvogodišnji projekat „Uključivanje radnika u upravljanje preduzećem 3“ (eng. WIM 3) koji se primenjuje u cilju priprema za pristupanje Evropskoj uniji. Namera je da se tokom projekta predstavnici poslodavaca i radnika, kao i drugih važnih stejkholdera, upoznaju sa EU pravnim tekovinama i politikama, kao i da se pripreme nova, ili poboljšaju postojeća, zakonska rešenja o uključivanju zaposlenih u upravljanje preduzećem, imajuću u vidu EU pravnu regulativu.

O PROJEKTU

Projekat će se sprovoditi u periodu 1.12.2017. – 30.11.2019. godine, a projektne aktivnosti su u Republici Srbiji usmerene na:

– promociju i podizanje svesti o EU pravnoj regulativi i politikama, ekspertsku podršku u okviru priprema nacrta zakonskih akata o uključivanju radnika i podršku u kreiranju povoljnih uslova za osnivanje mehanizama za konsultacije i razmenu informacija na nacionalnom nivou;

– jačanje saradnje između poslodavaca i radnika u cilju uključivanja radnika radi boljeg reagovanja preduzeća u slučaju ekonomske krize,

– jačanje konkurentnosti preduzeća

PARTNERI

Organizacije poslodavaca:

– ZDS – Udruženje poslodavaca Slovenije

– BIA – Unija poslodavaca Bugarske

– HUP – Hrvatska udruga poslodavaca

– BCM – Biznis konfederacija Makedonije

– UPCG – Unija poslodavaca Crne |Gore

– UPS – Unija poslodavaca Srbije

– Biznes Albania – Unija poslodavaca Albanije

Sindikati:

– KSS – Savez samostalnih sindikata Makedonije

– UFTUM – Unija slobodnih sindikata Crne Gore

– SSSS – Savez samostalnih sindikata Srbije

– BSPSH – Savez samostalnih sindikata Albanije

Uz podršku spoljnog eksperta: BDA – Konfederacija udruženja nemačkih poslodavaca

Uz podršku evropskog socijalnog partnera: BUSINESSEUROPE


Održan inicijalni sastanak partnera

27. mart 2018., Skoplje

 Inicijalni sastanak partnera na projektu održan je u cilju planiranja koraka u sprovođenju projekta i detaljnog upoznavanja sa četiri osnovna pravca projektnih aktivnosti:

– podizanje svesti o EU pravnim tekovinama i politikama (Srbija i Albanija)

– eksperimentalna primena u nekoliko kompanija (Makedonija i Crna Gora)

– monitoring nad sprovođenjem relevantnog EU zakonodavstva (Slovenija, Hrvatska, Bugarska)

– upravljanje projektom i projektnim aktivnostima

Dok su u Srbiji i Albaniji aktivnosti usmerene uglavnom na upoznavanje sa relevantnim EU Direktivama i konsultacije između sva tri socijalna partnera o mogućim pravcima izmena zakonske regulative, u Makedoniji i Crnoj Gori je pažnja usmerena na pregovore sa kompanijama koje bi, kao pilot projekat, sprovele neophodne korake u cilju uključivanja svojih zaposlenih u upravljanje preduzećem. Tokom sastanka su takođe predstavljeni načini transponovanja relevantnih direktiva i postojeća iskustva Slovenije, Hrvatske i Bugarske, uz diskusiju o njihovom fokusu na planiranje upitnika za poslodavce koji ima za cilj da utvrdi stanje u praksi uz moguće definisanje preporuka za poboljšanje zakonodavnog okvira.

Naglasak je stavljen na potrebu da se istaknu primeri dobre prakse jer su oni najbolji motivatori i pokazatelji toga kako se do ishoda pozitivnog po poslovanje preduzeća može doći i putem uključivanja zaposlenih u upravljanje preduzećem.


Održan nacionalni sastanak

21. maj 2018. Beograd

Nacionalni sastanak socijalnih partnera kao eksperata za sprovođenje projekta i projektnih aktivnosti održan je u prostorijama Unije poslodavaca Srbije 21. maja 2018. godine.

Prisutnim predstavnicima sindikata, poslodavaca i Ministarstva za rad su najpre predstavljene EU Direktive koje se tiču uključivanja zaposlenih u upravljanje preduzećem. Predstavnica Udruženja poslodavaca Slovenije, gospođa Maja Skorupan, je takođe predstavila način na koji su ove direktive transponovane u slovenačko zakonodavstvo i neke primere dobre prakse.

U diskusiji koja je usledila među učesnicima sastanka bilo je puno reči o starom zakonodavstvu sa ovih prostora, koje je poznavalo instituciju „radničkog saveta“ kao instrument putem kojeg su zaposleni bili uključeni u proces upravljanja preduzećem. Takođe je najavljen plan Vlade Republike Srbije da se do 2020. godine usvoji nov Zakon o radu, pa je najavljeni proces izmene prilika da se uključe izmene neophodne u smislu projekta WIM 3 i procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Najvažniji zaključci uključuju sledeće:

– Ministarstvo za rad će razmotriti delegiranje svog predstavnika za učešće u projektnim aktivnostima

– UPS će preduzeti neophodne korake kako bi se relevantne EU Direktive prevele na srpski jezik, tako da svi učesnici imaju na raspolaganju isti tekst na srpskom i engleskom jeziku

– potrebno je da se svi upoznaju sa Zakonom o radu koji je bio na snazi tokom 1970-ih godina, imajući u vidu da su se neke njegove odredbe ticale uključivanja zaposlenih u upravljanje preduzećem.


Sastanak partnera na projektu

februar 2019. Podgorica

Drugi sastanak partnera na projektu je održan radi razmene informacija o aktivnostima i planiranja sledećih koraka, u skladu sa programom rada.

U Srbiji i Albaniji je u prethodnom periodu je sprovedeno kratko istraživanje među preduzećima o njihovom stavu u vezi predmeta ovog projekta. Dok jedna trećina srpskih preduzeća smatra učešće zaposlenih u proces odlučivanja korisnim, većina preduzeća sa više od 50 zaposlenih u Albaniji ima veoma malo znanja o ovoj temi. Sa druge strane, sindikati su ili uzdržani ili smatraju da je uloga u upravljanju preduzećem isključivo njihova, dok u Srbiji postoje jasna znanja o razlici između saveta zaposlenih i sindikata.

U Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji je u toku sprovođenja eksperimenta u organizovanju i saradnji sa savetom zaposlenih u 3 pilot preduzeća. Objektivne okolnosti (izbori u Severnoj Makedoniji i letnja sezona u Crnoj Gori) su uticale na to da aktivnosti budu pomerene na jesenji period. U narednom periodu će se, uz podršku Udruženja poslodavaca Slovenije, održati sastanci sa pilot preduzećima radi razmatranja potencijalnih problema.

Treći pravac aktivnosti se odvija u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji gde su sprovedena istraživanja o stavovima poslodavaca u vezi postojećih zakonskih rešenja radi pripreme preporuka za njegovo poboljšanje. Prosecna ocena zadovoljstva poslodavaca saradnjom sa savetima zaposlenih u Sloveniji je 3,47 (skala 1-5), pri čemu je polovina poslodavaca ocenjuje kao veoma dobru ili odličnu. U Hrvatskoj je upitnik proširen tako da obuhvata i multinacionalna preduzeća i upućen je i preduzećima koja nisu članovi Hrvatske udruge poslodavaca kako bi se stekla pouzdanija slika. Stav preko 50% bugarskih poslodavaca koji su učestvovali u istraživanju je da su zakonska rešenja zastarela i da ih potrebno promeniti. Isto tako, više od 50% njih ne vidi jasnu razliku između uloge sindikata i uloge saveta zaposlenih. Sa druge strane, predstavnici zaposlenih treba da imaju jasnu odgovornost za svoje odluke i ona treba da bude zakonski regulisana.

Zaključeno je da se aktivnosti sprovode u skladu sa planom, uz manja odstupanja. Sledeći sastanak partnera će biti održan u Beogradu tokom maja 2019. godine.


Nacionalna radionica

15. maj 2019. Beograd

Nacionalna radionica je okupila predstavnike Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ i Ministarstva za rad, kao nacionalne tripartitne socijalne partnere za koje je tema uključivanja zaposlenih u procese informisanja i odlučivanja od izuzetnog značaja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Cilj radionice je bio da se prisutni upoznaju sa evropskim standardima u informisanju i konsultovanju zaposlenih i iskustvima raznih zemalja u njihovoj primeni. Sjajnim prezentacijama i kroz potonju diskusiju, ovu oblast su učesnicima predstavile dr Ljubinka Kovačević, vanredni profesor Pravnog fakulteta, Univerzitet u Beogradu i dr Valentina Franca, vanredni profesor Fakulteta za administraciju, Univerzitet u Ljubljani.

Dok zastupljenost poslodavaca u manjem broju reflektuje nedostatak volje da se trenutno bave pitanjem učešća zaposlenih u procesu informisanja i odlučivanja, što u ovom trenutku nije zakonska obaveza. S druge strane, planirane izmene Zakona o radu se ne mogu očekivati pre kraja 2020. godine, tako da ovo pitanje nije u fokusu zakonodavca. Utoliko se nisu mogli razmatrati budući koraci koji bi se u narednom periodu mogli očekivati, kada je u pitanju prilagođavanje Zakona o radu sa relevantnim Direktivama koje uređuju ovu oblast. S druge strane, neki komentari predstavnika sindikata ukazuju na bojazan sindikata da će rad preko agencija i uvođenje saveta zaposlenih voditi ka gašenju sindikata.

Ukupan zaključak je da do promena u zakonu neće doći skoro, ali da su ovakve radionice korisne kao mogućnost da se nauči nešto novo, razmene mišljenja i pripreme vlastite pozicije svakog socijalnog partnera za transponovanje odgovarajućih Direktiva i, što je važnije, za njihovu primenu.

 

Korišćeni materijal:


E-flajeri

Tokom projekta biće pripremljena 3 e-flajera sa najvažnijim informacijama o projektu, aktivnostima i rezultatima, a koje ćemo sukcesivno postavljati na srpskom i engleskom jeziku na ovoj stranici.

E-flajer #1Uključivanje zaposlenih u upravljanje preduzećem (o projektu) SRP ; Wokers’ Involvement in Management (about project) ENG

E-flajer #2Sprovođenje Direktive o učešću radnika SRP ; Implementing workers’ participation Directive ENG


Uz finansijsku podršku Evropske unije