81U organizaciji Evropske komisije, Direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, u Briselu je 26-27 oktobra 2015. održan skup na kojem su razmatrani rezultati i budući koraci u oblasti reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u zemljama koje su kandidati ili teže članstvu u EU. Pored predstavnika Evropske komisije i nacionalnih tripartitnih delegacija, prisustvovali su i predstavnici Međunarodne organizacije rada, Svetske banke, Evropske trening fondacije i EU organizacija poslodavaca i radnika.

Okosnica diskusije je bio dokument „Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike“ (ESRP – Employment and Social Reform Program) koji je svaka od zemalja učesnica sačinila na poziv Evropske komisije, uz konsultacije, između ostalog, i sa poslodavcima. ESRP je zamišljen kao strateški proces koji će pratiti proces evropskih integracija kao glavni mehanizam za dijalog o prioritetima u oblastima socijalne politike i zapošljavanja i strukturiran je po modelu strategije Evropa 2020, koju države članice već primenjuju.

Unija poslodavaca Srbije je naglasila naročito poziciju i ulogu mikro i malih preduzeća koja čine 93,6% preduzeća u Srbiji. S obzirom na planirana restrukturiranja, privatizaciju i zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, upravo su mikro i mala preduzeća ona na koje treba misliti u naporima da se podstakne privredni razvoj i omogući otvaranje novih radnih mesta.

Podsticajnih mera za razvoj ovog sektora skoro da nema, i ova preduzeća su u podređenom položaju ili čak i isključena u utakmici sa velikim preduzećima i stranim investitorima. Česte su pritužbe na komplikovane administrativne procedure, političku zavisnost ili izbor kriterijuma u sprovođenju aktivnih mera politike zapošljavanja. Ovo je naročito primetno kada je u pitanju subvencionisanje novih radnih mesta koje je, u nekim slučajevima, uslovljeno zahtevom da preduzeće koje aplicira za takvu subvenciju mora da ima zaključen kolektivni ugovor na nivou preduzeća, što automatski isključuje mikro i mala preduzeća. Ni kriterijum da preduzeće mora postojati minimum 10 godina nije primer dobre prakse, s obzirom da statistike pokazuju da upravo mlada preduzeća koja opstanu tokom prve tri najkritičnije godine imaju tendenciju rasta, kao i da ta tendencija drastično opada kako preduzeće stari.

Unija poslodavaca Srbije je takođe naglasila da politika zapošljavanja može imati uspeha samo kao deo opšte strategije razvoja koja će omogućiti preduzećima da se osnivaju i rastu. Nijedno preduzeće neće zaposliti nijednog novog radnika ukoliko nije kreirana nova vrednost na osnovu koje će moći da se kreiraju i nova radna mesta.