Dana 13. januara 2016. godine, počela je primena novog Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti (Sl. glasnik RS, broj 91/2015).

Novim zakonom precizno se definiše:

  • Koje su osnove i šta se tačno smatra privremenim upućivanjem zaposlenog na rad u inostranstvo, a šta ne;
  • Na koji period zaposleni može da bude upućen na rad u inostranstvo;
  • Koja sve pravna akta poslodavac mora da pripremi prilikom upućivanja zaposlenog na rad u inostranstvo;
  • Koje pripremne radnje poslodavac treba da izvrši prilikom upućivanja zaposlenog na rad u inostranstvo (informisanje zaposlenog, pribavljanje potrebnih radno-boravišnih dozvola, neophodni pregledi, prevoz do mesta rada u inostranstvu, itd…);
  • Na šta sve zaposleni ima pravo tokom rada u inostranstvu;
  • Nadzor nad primenom Zakona.

Poslodavac može zaposlenog da uputi na privremeni rad u inostranstvo do 12 meseci sa mogućnošću produženja, a pre upućivanja na privremeni rad u inostranstvo dužan je da sa zaposlenim zaključi aneks ugovora o radu.

Poslodavac može da uputi na rad u inostranstvo i zaposlenog na određeno vreme, a vreme provedeno na privremenom radu u inostranstvu se ne računa u zakonsko ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme.

Bez prethodne saglasnosti zaposlenog poslodavac ga može uputiti na rad u inostranstvo ako je ugovorom o radu predviđena mogućnost upućivanja na privremeni rad u inostranstvo.

Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi zaradu u skladu sa propisima Republike Srbije, koja ne može biti manja od garantovane minimalne zarade po propisima zemlje u koju je zaposleni upućen na privremeni rad.

Upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo se sada odvija po mnogo strožijim pravilima. Poslodavac koji upućuje zaposlene na privremeni rad u inostranstvo dužan je da najkasnije do dana koji prethodi danu upućivanja, dostavi Ministarstvu nadležnom za rad Obaveštenje o upućivanju zaposlenih na privremneni rad u inostranstvo. Ovo je značajna izmena imajući u vidu da je ranije bilo potrebmno 30 dana unapred prijaviti upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo uz obimnu dokumentaciju.

Poslodavac je dužan da najkasnije u roku od sedam dana od dana upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo dostavi ministarstvu nadležnom za rad Uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra koje sadrži spisak zaposlenih koji su upućeni na privremeni rad u inostranstvo na osnovu obaveštenja sa svim obaveznim podacima

U slučaju kršenja zakonskih odredbi i propisanih postupaka i procedura prilikom upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo, za poslodavce su predviđene kazne do 1.500.000 RSD.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana donele su jednu novinu koja se odnosi na visinu osnovice poreza na zarade prilikom upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo i prema članu 15b ovog Zakona rezidenti Republike koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, osnovicu poreza na zarade čini iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima.