Na inicijativu Unije poslodavaca Srbije povećan je iznos dnevnice za put u inostranstvo na 50 evra. Unija poslodavaca Srbije uputila je Inicijativu za povećanje neoporezivog iznosa dnevnice za put u inostranstvo na 50 evra, a na predlog UPS o ovoj inicijativi se govorilo i na republičkom Socijalno-ekonomskom savetu.

Zakon o porezu na lični dohodak doneo je i promenu načina obračuna naknade u slučaju korišćenja sopstvenog automobila za službene svrhe (cena se sada množi brojem potrošenih litara, a ne pređenim brojem kilometara, što je za oko deset puta manje novca za zaposlenog u odnosu na ranije rešenje).

Takođe, značajno je propisivanje neoporezivog iznosa od 12.000 dinara kod novčane pomoći i drugih davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, što će se primenjivati i kod poklona koji imaju karakter reprezentacije, odnosno reklame i propagande.

Kapitalni dobitak fizičkih lica ponovo će se utvrđivati rešenjem nadležnog poreskog organa, a ne samooporezivanjem.

Uvodi se nova poreska olakšica za zapošljavanje koju će moći da koriste samo mala i mikro pravna lica, odnosno preduzetnici, čija suština je pravo na povraćaj 75% poreza i doprinosa u slučaju zapošljavanja najmanje dva nova lica.  Unija poslodavaca Srbije već godinama inistira na smanjenju poreza i doprinosa jer prema oceni poslodavaca ovo bi bio jedan od ključnih faktora koji bi uticao na zapošljavanje novih radnika. Unija poslodavaca Srbije pozdravlja ovu olakšicu, ali i ističe da je pored toga važno smanjiti fiskalne i parafiskalne namete čiji se broj stalno uvećava i stvoriti podsticajni poslovni ambijent.

U oblasti poreza na zarade, značajna izmena izvršena je u pogledu određivanja poreske osnovice u slučaju lica upućenih na rad u inostranstvo (to više neće biti stvarno isplaćeni iznos, već iznos zarade koji bi radnik ostvario kada bi radio u Srbiji na istim ili sličnim poslovima). Na ovaj način povećava se konkurentnost srpskih preduzeća na stranom tržištu.

Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njegove privatne potrebe, ponovo se smatra prihodom od kapitala (a ne drugim prihodom), što znači da se oporezuje po stopi od 15% (do izmena ovog zakona kada je ovo bilo smatrano kao drugi prihod porez je bio 20%)