Skupština RS usvojila je Izmene i dopune Zakona o PDV. Zakon će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, s tim da će se većina odredaba primenjivati od 15. oktobra 2015. godine (pojedine odredbe će se primenjivati pre, odnosno posle tog datuma).

Izmene su brojne, tiču se oporezivanja stranih lica, uvodi se institute “poreskog punomoćnika” za strano lice, proširivanja baze poreskih dužnika u skladu sa propisima o izvršenju I davanja posebne (povlašćene) poreske stope pd 10 posto za ugostiteljske smeštajne kapacitete i za prevoz putnika. Izmene obuhvataju i građevinsku delatnost, podnošenje poreskih prijava i plaćanja poreza…

Za razliku od poslednjih izmena, koje su izvršene krajem 2013. godine (sa primenom od 1. januara 2014. godine), kada je najvažnija izmena bilo povećanje posebne stope PDV-a sa 8% na 10%, ovoga puta poreske stope nisu menjane, ali predložene su vrlo značajne izmene od kojih se neke mogu okarakterisati kao sistemske.

Predlog zakona ima čak 38 članova, što znači izmene, odnosno dopune više od polovina članova Zakona o PDV-u. Šta je najvažnija izmena – nije lako opredeliti, jer sve zavisi od prirode delatnosti svakog pojedinačnog obveznika. Na primer, obvezniku koji se bavi građevinskom delatnošču, verovatno najvažnija izmena jeste proširivanje primene sistema internog obračuna PDV-a na sve primaoce dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Pritom, sistem internog obračuna PDV-a proširuje se na još neke promete dobara i usluga (npr. promet hipotekovane nepokretnosti i dr.).

Domaćim licima koja primaju usluge stranih lica, za koje se smatra da su izvršene u Srbiji, važna izmena jeste propisivanje obaveze da strana lica budu evidentirana kao obveznici PDV-a tj. da odrede poreskog punomoćnika, što će dovesti do toga da primaoci dobara i usluga više neće imati obavezu internog obračuna PDV-a (osim u propisanim izuzecima i ukoliko strano lice ne odredi poreskog punomoćnika iako se to sada propisuje kao njegova obaveza).

Poreske stope ostaju nepromenjene, s tim da se primena posebne stope proširuje na sav prevoz putnika (međugradski i međunarodni), kao i usluge smeštaja u svim ugostiteljskim objektima koji imaju takav status u skladu sa Zakonom o turizmu.

Značajne izmene predložene su i u pogledu prava na odbitak prethodnog poreza. S jedne strane, predloženo je propisavanje prava na odbitak prethodnog poreza pri nabavci dobara za opremanje administrativnih prostorija po osnovu kojih to pravo nije postojalo (npr. tepisi, TV, ukrasni predmeti i dr.). S druge strane, ukida se pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih. Naime, s obzirom na to da izdaci za ishranu i prevoz zaposlenih treba da imaju isto poresko opterećenje nezavusno od toga da li je poslodavac ishranu i prevoz obezbedio u novcu ili u dobrima, u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća predlaže se precizno uređivanje da obveznik PDVa po tom osnovu nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ali nema ni obavezu da obračuna PDV pri isporuci tih usluga.
Precizirano je i da se izdacima za reprezentaciju na koje se plaća PDV, smatraju računi za ugostiteljske usluge, pokloni veće vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera… ukoliko za to postoji pravna obaveza.

Pored prethodno navedenih, predložene izmene i dopune Zakona o PDV-u odnose se i na:

– promet električne energije;
– poseban postupak oporezivanja polovnih motornih vozila;
– nastanak poreske obaveze (u pojedinim slučajevima, poreska obaveza će nastajati danom izdavanja računa);
– obavezu internog obračuna PDV-a po osnovu plaćenog avansa stranom licu;
– prenos imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u;
– način određivanja poreske osnovice u slučaju kada obveznik dobija subvencije;
– pojedina poreska oslobođenja;
– obavezu obaveštavanja poreskog organa od strane obveznika koji nabavljaju dobra i usluge od poljoprivrednika i lica koja se bave prometom sekundarnih sirovina (obaveštavanje će se vršiti prema novim pravilima);
– određivanje poreskog perioda;
– refakciju PDV-a stranim obveznicima;
– rokove povraćaja PDV-a;
– ulaganja u objekte i ispravku odbitka prethodnog poreza i
– mnoge druge odredbe Zakona o PDV-u.

Od 1. januara 2016. godine ponovo se uvodi jedinstven rok od 15 dana za predaju poreskih prijava za obe kategorije obveznika PDV-a (mesečne i tromesečne). Od 1. januara 2017. godine

S obzirom na to da svaka izmena zakona podrazumeva i prateće izmene podzakonskih akata, u pripremi jedan novi pravilnik o PDV-u koji će zameniti dvadesetak postojećih.