Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica donose uvođenje poreza po odbitku (po stopi od 20%) na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od usluga koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike Srbije, u slučaju kada je isplatilac prihoda rezidentno pravno lice, uz napomenu da se obaveza odnosi i na preduzetnike.

Porez po odbitku će se plaćati počev od isplata koje će se vršiti od 1. marta 2016. godine (nezavisno od toga kada je usluga pružena).

U mnogim slučajevima, porez po odbitku se ipak neće plaćati. Naime, u slučaju prihoda od usluga, prema ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u nastavku: UIDO), pravo oporezivanja prihoda ima država čiji je rezident lice koje ostvaruje prihode, osim u slučajevima kada se prihod ostvari preko stalne poslovne jedinice. Drugim rečima, u slučaju primene UIDO, Srbija nema pravo oporezivanja prihoda od usluga porezom po odbitku.

Međutim, primena UIDO uslovljena je posedovanjem potvrde o rezidentnosti, pa je neophodno što pre pokrenuti postupak dobijanja takvih potvrda (suština je da poslovne partnere iz inostranstva treba obavestiti o tome i od njih zatražiti da pribave potvrdu).

Ukoliko sa konkretnom državom UIDO nije u primeni ili isplatilac ne bude obezbedio potvrdu o rezidentnosti u momentu isplate, porez po odbitku će se plaćati u skladu sa Zakonom (po stopi od 20%). U takvim slučajevima, ugovorima (ili aneksima) treba opredeliti da li je ugovorena naknada bruto ili neto. Napominjemo da je osnovica poreza po odbitku bruto naknada (koja sadrži porez po odbitku) koja se dobija kada se neto naknada pomnoži sa 1,25.

Ostale izmene Zakona (koje se odnose na usklađivanje prihoda i rashoda u poreskom bilansu i dr.) nisu toliko značajne u ovom trenutku imajući u vidu da se neće primenjivati na utvrđivanje poreza na dobit za 2015. godinu.