11 Ovom uredbom propisuju se uslovi za plovidbu i pravila plovidbe na unutrašnjim vodama, obaveze učesnika u plovidbi, obeležavanje brodova i plovnih puteva, kao i način upotrebe zvučnih signala, navigacione i komunikacione opreme na brodu.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima. Uredba stupa na snagu 16. septembra 2014. godine.