Godina 2012.

U procesu

Problem

Prema podacima Unije poslodavaca Srbije, gotovo 70% pritužbi preduzeća iz privatnog sektora na docnju u plaćanju, odnosi se na republička i lokalna javna preduzeća i delove javnog sektora u procesima javnih nabavki.

Obzirom da je prema mišljenju Ministarstva pravde RS, Zakonom o prekršajima RS definisano da Republika Srbija, državni organi, organi teritorijalne autonomije, grada i jedinice lokalne samouprave, ne mogu biti odgovorni za prekršaj u slučaju prekoračenja rokova plaćanja novčanih obaveza, javni sektor je tako stavljen u povlašćeni položaj u odnosu na lica u privatnom sektoru.

Aktivnosti

Unija poslodavaca Srbije uzela je učešće u radnoj grupi za donošenje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. U načelu UPS se složila sa svim iznetim predlozima, smatrajući da Zakon što pre treba da stupi na snagu.

Problem na koji je UPS pokušala da skrene jeste da će novi Zakon samo delimično rešiti probleme ukoliko se njemu ne prilagodi Zakon o prekršajima, bez čega neće biti povećanja disciplie i među rukovodiocima u javnim preduzećima tj. javnom sektoru.

Ishod

Zakon je donet 2015. godine. Rok plaćanja od 60 dana primenjuje se na ugovore zaključene između subjekata javnog sektora počev od 1. januara 2016. godine. Kada je reč o javnom sektoru, rok za izmirenje obaveze prema privredi je kraći i iznosi 45 dana. Međutim, Srbija neminovno mora da ide ka kraćim rokovima izmirenja novčanih obaveza.