11Narodna skupština je donela Zakon o zaštiti uzbunjivača, a poslodavci koji imaju više od 10 zaposlenih moraće da donesu opšti akt kojim uređuju postupak unutrašnjeg uzbunjivanja.

Unutrašnje uzbunjivanje podrazumeva otkrivanje informacije poslodavcu, a poslodavac i ovlašćeni organdužni su da postupaju i po anonimnim obaveštenjima u vezi sa informacijom. Prema Zakonu informacija sadrži podatke o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu kao i podatke radi sprečavanja štete velikih razmera.

Poslodavac je dužan da svim zaposlenim licima dostavi pismeno obaveštenje o pravima iz ovog zakona, kao i da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.
Poslodavac je dužan da postupi po informaciji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema informacije, ali i da obavesti uzbunjivača o ishodu i okončanju postupka najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja postupka.

Odredbe opšteg akta o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja moraju biti u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača i podzakonskim aktom, koji će doneti Ministar pravosuđa do marta 2015. godine.

Zakon predviđa kazne od 50000 do 500000 dinara za poslodavca – pravno lice koje ima više od deset zaposlenih ako ne donese opšti akt o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, ako ga ne istakne na vidnom mestu, a za isti prekršaj novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se preduzetnik.
Ovim zakonom su diskriminisani preduzetnici i pravna lica-poslodavci u odnosu na odgovorna lica državnih organa za koja je za isti prekršaj predviđena kazna od 10.000 do 100.000 dinara.

Iste kazne su predviđene i ako se ne zaštiti uzbunjivač od štetne radnje ili ne preduzmu neophodne mere radi obustavljanja štetne radnje; ako se svim radno angažovanim licima ne dostavi pismeno obaveštenje o pravima iz ovog zakona; ako se ne odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezo sa uzbunjivanjem; ako se u propisanom roku ne obavesti uzbunjivača o ishodu postupka i ako se uzbunjivaču na njegov zahtev ne pruže obaveštenja o toku i radnjama preuzetim u postupku ili ako se ne omoguću uzbunjivaču da izvrši uvid u spise predmeta i da prisustvuje radnjama u postupku u skladu sa zakonom.

Poslodavci su dužni da donesu opšti akt kojim uređuju postupak unutrašnjeg uzbunjivanja do 4. decembra 2015. godine.