Unija poslodavaca Srbije organizovala je u hotelu Crowne Plaza konferenciju sa temom »Zaposlimo mlade«

Predsednik UPS, Nebojša Atanacković je otvorivši konferenciju rekao da od privrednih prilika zavisi da li će poslodavac imati potrebu za zapošljavanjem. »Država može da finansira zarade novozaposlenih i sa 40000 dinara ali poslodavcu to ništa ne znači ukoliko mu ne trebaju novozaposleni. On je ovom prilikom poručio mladima da se trude da steknu nova korisna praktična znanja. «Energičnost i sposobnost mladog čoveka treba spojiti sa višim nivoom znanja, jer to je dobitna kombinacija.«

Unija poslodavaca Srbije uz podršku Solidar Suisse već godinama radi na kreiranju boljih uslova za zapošljavanje mladih. »U uslovima kada postoji velik broj nezaposlenih mladih UPS je prepoznala značaj prakse za mlade i njihov položaj na tržištu rada te se svojim zalaganjem da utiče na poslodavce da u većoj meri organizuju stručnu praksu prepoznaje kao društveno odgovorna organizacija« rekao je ovom prilikom Nikola Mikašinović, direktor Solidar Suisse Labour Assistance.

Ivan Kovačević se osvrnuo na Nacionalni okvir kvalifikacija koji je okarakterisao kao dosta kvalitetan materijal, ali je istakao i jedan nedostatak a to je da nisu utvrđeni rokovi realizacije i da će UPS tražiti da se odrede ti rokovi. On je ovom prilikom komentarisao i Nacionalnu strategiju obrazovanja koja predviđa da preko 50% do 2020 završi gimnazije društvenog usmerenja što nije dobro jer je velik broj lica sa gimnazijom na evidenciji NSZ, a nama već sad nedostaje kadrova za neka zanimanja. »Privreda ne želi da finansira školovanje za jedna zanimanja, a da potom plaća prekvalifikaciju jer ta zanimanja nisu potrebna na tržištu rada« On je napomenuo da se 12% ukupnih sredstava iz budžeta NSZ izdvaja za aktivne mere politike zapošljavanja i to je jedan od razloga što izostaju rezultati. U drugim zemljama izdvajanja iznose 50%. »Nemojte da očekujete od poslodavaca da će pored finansiranja celokupnog sistema obrazovanja biti motivisani da dodatno finansiraju obučavanje«

Kovačević je istakao da je neophodno stvoriti uslove za zdravu konkurenciju, a ne da imamo praksu da privatne obrazovne ustanove plaćaju ekološku taksu, a da državna obrazovna institucija koja se nalazi pored nje nema ovakvu obavezu.

Jelena Vasić, šef odseka za Aktivne mere politike zapošljavanja, rekla je da politiku zapošljavanja moramo gledati kroz prizmu indikatora stanja i kretanja na tržištu rada. »Ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u jedan stabilan dugoročni kapital, u ljudski rast.«

Tanja Ilić, rukovodilac centra za dodatno obrazovanje i obuku NSZ, istakla je značaj saradnje sa UPS pre svega zbog razmene informacija koje su ključne za kreiranje mera. »Prvo što se konstatuje kada mladi dođu da se prijave na evidenciju NSZ je to da nemaju iskustva u praksi«

Ivan Sekulović iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva rekao je da ne može da se govori o korisnicima sredstava nego o partnerima, jer poslodavci su partneri države.

»Politika zapošljavanja mora biti sastavni deo ukupne ekonomske politike« Dejana Kuzmić, direktorka za međunarodnu saradnju UPS.

Marko Stojanović iz Krovne organizacije mladih je u svom obraćanju da je evidentan nedostatak kulture rada kod mladih, da se nerado prihvataju posla, ne vole puno da rade i ne vole da rade ako nisu dobro plaćeni. Ova organizacija je sačinila Nacionalni predlog zapošljavanja mladih sa mehanizmom sprovođenja.