Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 11 javnih poziva  koji omogućavaju poslodavcima olakšice i subvencije za novo zapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta, obučavanje nezaposlenih lica, organizovanje stručne prakse  i dr.

Unija poslodavaca Srbije već dugi niz godina aktivno sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje  učešćem našeg predstavnika  u radu Upravnog odbora, zajedničkim aktivnostima na projektima koji su za cilj imali podsticanje zapošljavanja,  i u radnoj grupi za izradu Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje. Uticali smo da privatni sektor ima prioritetnu poziciju prilikom konkurisanja na raspisane pozive, a posebno smo uticali na na mere i programe aktivne politike zapošljavanja  koji se se odnose na zapošljavanje mladih.

O uslovima učešća i načinu konkurisanja svi zainteresovani mogu se informisati na stranici Nacionalne službe za zapošljavanje http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi