Javni pozivi i konkursi

Unija poslodavaca Srbije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za agrarna plaćanja

1. REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJArok za prijavu 30. novembar 2022.
Pravo na regres ostvaruju pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju

2. PODSTICAJ U STOČARSTVU ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE – rok za prijavu 31. decembar 2022.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena.

Usvojena Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške proizvođačima suncokreta.

POZIV ZA POSLODAVCE DA SE UKLJUČE U DUALNI MODEL OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024 – rok za prijavu: 30. novembar 2022.

Poslodavci se prijavljuju putem veb portala Privredne komore Srbije. Proces prijavljivanja poslodavaca obuhvata tri koraka. Od sledeće, školske 2023/2024. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći ukupno 71 obrazovni profil iz različitih područja rada. Prilikom prijavljivanja, osim kreiranja profila kompanije, poslodavci podnose Izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i Zahtev za akreditaciju. Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju najkasnije do 15. decembra, elektronskim putem na mejl: obrazovanje@pks.rs ili na adresu Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd.

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U GRADU UŽICU U 2022. rok za prijavu: 30.decembar 2022.

Grad Užice, Fondacija Ana i Vlade Divac i Regionalna razvojna agencija Zlatibor, uz tehničku podršku USAID-a, raspisuje ovaj konkurs kojim je planirana podrška poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom i preradom hrane sa ciljem daljeg unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području grada Užica i to za:
– Nabavku opreme za prerađivačku industriju, tj. za preradu voća i povrća (npr. hladnjače, mlekare, sušare, pasterizatore, vakumirke, etiketirke, punilice i sl.); Nabavku opreme za preradu mleka; Investicije za kopanje bunara; Investicije u seoska turistička domaćinstva i domaću radinost u ruralnim sredinama; Investicije za nabavku mreža za zasenu i protivgradnu zaštitu, sistema za zalivanje zasada; Nabavku sertifikovanog sadnog materijala voća; Za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2022.rok za prijavu do 31. decembra 2022.

Ovaj Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA, ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2022.prijava do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2022.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Program sprovodi Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije. Sredstva opredeljena Programom mogu se koristiti za: kupovinu opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina); tekuće  održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva; operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2022.prijava do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2022.

Ovaj javni poziv sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije  uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, i dodeljuju bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. Cilj ovog programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama. Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju: pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica prema finansijskim izveštajima za 2020. godinu, i preduzetnici registrovani u APR. Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke: nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara i nove opreme za izvođenje građevinskih radova

STALNI KONKURS OTF ZA SLOBODU INTERNETArok za prijavu: 31. decembra 2022.

OTF (Open Technologu Fund) podržava istraživanje, razvoj i napore za implementaciju koji su usmereni na povećanje: pristupa internetu; svest o pristupu, privatnosti ili bezbednosnim pretnjama, uključujući istraživanje, otkrivanje cenzure, platforme za merenje i povećanje znanja o digitalnoj bezbednosti među ciljanim grupama; privatnost za rizične korisnike; sigurnost od pretnji po pristup internetu i bezbednost. Za bespovratna sredstva se mogu prijaviti: mala i srednja preduzeća, privredna društva i preduzetnici

JAVNI POZIVI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE– U cilju sprovođenja programa i mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javne pozive/konkurse namenjene poslodavcima za 2022.

STANDARDIZOVANI SET USLUGA – PROGRAM JE NAMENJEN POTENCIJALNIM I POSTOJEĆIM MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA, ZADRUGAMA I KLASTERIMArok za prijavu traje tokom cele 2022. godine

Sve usluge potencijalna  i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu da koriste u 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u  Srbiji i sve usluge su besplatne. Programom su obuhvaćene savetodavne usluge, mentoring, obuke, kao i organizacija promotivnih aktivnosti na temu preduzetništva, pružanje informacija u vezi sa započinjanjem poslovanja, nacionalnim programima za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, uz pomoć za podnošenje prijava, dostupnim izvori finansiranja (domaćim i stranim) za MSPP, poslovnim udruživanjem MSPP; inovacijama; standardima kvaliteta, pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE prijava do utroška sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija; da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće; da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

KREDITI I GARANCIJE  FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJEprijava tokom cele 2022.

  1. INVESTICIONI KREDITI – Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala,srednja i velika pravna lica koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća i privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%. Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju i preduzetnici registrovani u relevantnom registru na području Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.
  2. KREDITI ZA TRAJNA I OBRTNA SREDSTVA – Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima. Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima.
  3. KREDITI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI POSLUJU U NERAZVIJENIM I IZRAZITO NERAZVIJENIM PODRUČJIMA – Pravo na korišćenje sredstava imaju svi privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, i ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva za kredit, kao i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu. Mogu da apliciraju mikro, mala, srednja i velika pravna lica i preduzenici.
  4. GARANCIJE – Garancije Fonda se mogu izdavati za obezbeđenje kredita, odnosno za obezbeđivanje drugih poslova podnosilaca zahteva. Naknada za izdavanje garancije-provizija iznosi 2% godišnje od iznosa garancije, a ukoliko je garancija izdata kao obezbeđenje potraživanja sa valutnom klauzulom za obračun provizije primenjivaće se valutna klauzula. Iznos garancije će se smanjivati srazmerno iznosu otplaćenih obaveza od strane nalogodavca

AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE AD-AOFI, UŽICEprijava tokom cele godine

  1. FAKTORING BANAKA UZ AOFI OSIGURANJE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice odobrava dinarske kreditne aranžmane sa rokom otplate do pet godina izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima. Uslovi su da ustupilac ostvari izvoz u vrednosti od najmanje EUR 100.000 u prethodnoj godini odnosno odgovarajući proporcionalni iznos u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva za faktoring; postoji faktura uz dokaz o isporučenoj robi/izvršenoj usluzi; zaključen ugovor o kupoprodaji robe ili vršenju usluga sa Dužnikom, ili porudžbenica; su pozitivno ocenjeni boniteti Dužnika i/ili Ustupioca, izuzev ukoliko se radi o rešavanju problematičnih plasmana u Agenciji; ili je potraživanje obezbeđeno prvoklasnim sredstvom obezbeđenja u skladu sa Pravilima poslovanja Agencije ili od strane uvoznog faktora.
  2. GARANCIJE ZA IZVOZNIKE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice izdaje garancije, kontragarancije, okvirne linije za izdavanje garancija, garancije za uvoz opreme za mala i srednja izvozna preduzeća, avale i druga jemstva po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu, kao i garancije i jemstva izvoznicima za poslove na domaćem tržištu ukoliko se na taj način povećava izvozni potencijal klijenta, s tim da iznos garancije ne može biti veći od izvoza u tekućoj godini ili od iznosa izvoznih ugovora.
  3. KREDITI ZA IZVOZNIKE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice odobrava dinarske kreditne aranžmane sa rokom otplate do pet godina izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima. Uslovi kreditiranja su posedovanje ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa ino kupcem ili odgovarajuće dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno zaključiti da se radi o izvoznom poslu i/ili poslovima kojima se utiče na podsticaj izvoza (porudžbenice, fakture); ostvaren izvoz u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u prethodnoj godini ili drugi odgovarajući proporcionalni iznos ostvaren u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva, uz posedovanje ugovora čiji je predmet izvozni posao u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u tekućoj godini; ostvaren pozitivan neto rezultat poslovanja u prethodnoj godini izuzev ukoliko se radi o rešavanju problematičnih plasmana Agencije.

MERA PODRŠKE PREDUZEĆIMA POGOĐENIM RUSKO-UKRAJINSKOM KRIZOM

Vlada Republike Srbije je donela odluku o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova mera utvrđuje povlastice u otplati kredita za domaća preduzeća čije je poslovanje usmereno na tržišta Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije. Produžen uticaj pandemije i kriza izazvana dešavanjima u Ukrajini, značajni su negativni faktori koji doprinose promeni u privrednim aktivnostima, i to naročito onih preduzeća čije je poslovanje direktno ili indirektno vezano za izvoz ili uvoz roba i usluga iz Rusije, Ukrajine, i Belorusije, odnosno onih koji imaju saradnju sa privrednim subjektima iz ovih država. Putem ove mere, bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora sa privrednim subjektima -korisnicima kredita, kojim će se regulisati refinansiraje obaveze iz prve garantne šeme, a sve u cilju očuvanja njihove likvidnosti. Prema navodima zvaničnika, reč je o podršci dostupnoj za oko 1.400 preduzeća.

„PROGRAM PODRŠKE DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI 2022” – prijava do utroška sredstava

Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brži rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.
Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije uputio je Javni poziv kompanijama da konkurišu za novi „Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2022“ i da uz pomoć sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju (ISO 17024) unaprede poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata. Učesnici u ovom programu podrške dobijaju pogodnosti kao što su: besplatna izrada ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti, rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju.

„PROGRAM PODRŠKE DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI 2022 IZ OBLASTI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI) 2022” – prijava do utroška sredstava

Rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) se sve više koriste za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, bez obzira na granu industrije u kojoj kompanije posluju. Ukoliko se koriste na ispravan način, doprinose značajnom smanjenju troškova, unapređenju odnosa sa korisnicima i dobavljačima, kvalitetnijem planiranju i generalno podizanju poslovanja na viši nivo. Bitni preduslovi za uspešnu implementaciju AI- baziranih rešenja su prepoznavanje procesa koji su dobri kandidati za unapređenje i izbor adekvatnih elemenata koji će se koristiti prilikom realizacije rešenja, uzimajući u obzir specifičnosti poslovanja i okruženja konkretne kompanije. Učesnici u programu podrške iz oblasti veštačke inteligencije dobijaju pogodnosti kao što su: Besplatna izrada ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti, rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju, supervizija implementiranog rešenja.

UNAPREĐENJE TURISTIČKOG SEKTORA U EVROPI PUTEM DIGITALNIH ALATA I INOVACIJA (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation) – rok za podnošenje prijava: 31. mart 2023.

Cilj ovog javnog poziva podrška turističkim MSP kroz unapređenje veština, izgradnju kapaciteta i saradnju; negovanje saradnje između turističkih MSP i aktera u digitalnom eko-sistemu; obezbeđivanje mentorstva i podrške odabranim MSP; Negovanje umrežavanja na evropskom nivou nudeći MSP pristup međunarodnim platformama i mrežama saradnje. Maksimalni iznos po učesniku: 3500 evra. Maksimalno trajanje: 6 meseci, do 31. oktobra 2023. Pravo učešća imaju: hoteli i sličan smeštaj; smeštaji za kraće boravke, kampovi, rekreativni auto kampovi; putne agencije, tour operateri, službe za rezervisanje i srodne aktivnosti.