Javni pozivi i konkursi

Unija poslodavaca Srbije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je raspisalo 9 javnih poziva
Uprava za agrarna plaćanja

 1. PREMIJA ZA MLEKO – rok za prijavu za treći kvartal je od 1. do 15. oktobra 2022. godine;
  Premija za mleko isplaćuje se kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko isporučenou prethodnom kvartalu.Pravo na korišćenje premije za mleko ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Premija za mleko ostvaruje se u iznosu od sedam dinara po litru mleka.
 2. PODSTICAJI ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE STOČARSKE PROIZVODNJE – rok za prijavu do 15. oktobra 2022. godine;
  Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje. Za kupovinu kvalitetnih priplodnih junica postoji mogućnost nabavke sa ugovorenom odloženom isplatom dela cene dobavljaču.
 3. PODSTICAJI ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE – rok za prijave do 15. oktobra 2022. godine; Podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i to: izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća; nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća;nabavku nove opreme za pripremu voća i povrća za tržište. Podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje i to: izgradnju objekta za smeštaj goveda, živine, svinja, ovaca i koza, kao i objekata za akvakulturu; nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja; građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka; nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka; nabavku nove opreme za objekte za akvakulturu.
 4. PODSTICAJI ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU – PO KOŠNICI PČELA– rok za prijavu do 15. oktobra. Pravo na podsticaje ima: Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Minimalan broj košnica iznosi najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela.

5. PODSTICAJI ZA PROIZVEDENE SADNICE VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA – rok za prijavu 15. oktobar 2022.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja obuhvataju:

 • podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za kupovinu i postavljanje mrežanika sa elementima na matičnim zasadima jabučastog i koštičavog voća i badema i podloge predosnovne i osnovne kategorije, i to u iznosu do 3.000.000 dinara po korisniku.
 • podsticaje za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja i to u iznosu do 700.000 dinara po korisniku.
 • podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, i to u iznosu do 10.000.000 dinara po korisniku.

6. PODSTICAJI ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIYVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM – rok za prijavu do 31. oktobra

Sertifikacija, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, odnosno potvrde o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet”.
7. PODSTICAJI ZA OČUVANJE BILJNIH GENETIČKIH RESURSA – rok za prijave do 31. oktobra 2022. godine Pravo na subvenciju imaju: fizičko lice, preduzetnik i pravno lice. Subvencije  obuhvataju podršku programima koji se odnose na održivi ruralni razvoj koji se sprovodi s ciljem unapređenja zaštite životne sredine, i to:

 • programu za očuvanje i održavanje nacionalne ex situ kolekcije u semenu;
 • programu za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa; programu za realizaciju posebnih projekata u oblasti očuvanja biljnih genetičkih resursa.

8. REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA– rok za prijavu 30. novembar 2022. godine
Pravo na regres ostvaruju pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju

9. PODSTICAJ U STOČARSTVU ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE rok do 31. decembra

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena

PODRŠKA PREDUZETNICAMA U SRBIJI-PROGRAM “ŽENE U BIZNISU”

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbedila je kreditnu liniju kojom će Banca Intesa podržati ulaganja žena preduzetnica u Srbiji, uz grantove i tehničku podršku koju pruža Švedska.

Zajmovi za preduzeća, na čijem su čelu žene ili su u njihovom vlasništvu, obezbeđeni su u okviru programa EBRD “Žene u biznisu” koji promoviše žensko preduzetništvo i njihovo šire uključivanje u poslovanje kroz olakšani pristup finansijskim sredstvima i znanjima.

Od uvođenja na Zapadnom Balkanu 2014. godine, ovaj program je kroz kreditne linije vredne više od 57 miliona evra podržao preko 4.800 mikro, malih i srednjih preduzeća koje vode žene širom regiona i omogućio im pristup finansiranju, savetodavnim uslugama, obukama, mentorstvima, kao i povezivanje sa drugim preduzetnicama.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara.

Za više informacija biće organizovani info dani 17. i 24. juna 2022. godine u Beogradu. Registracija za hibridne događaje dostupna je ovde.

OTVORENE PRIJAVE ZA FINANSIRANJE KROZ SPECIJALNI PROGRAM (UNEP) – rok za prijave 12.08.2022.

Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) poziva prijave za šestu rundu Specijalnog programa za podršku institucionalnom jačanju na nacionalnom nivou, u kontekstu integrisanog pristupa za finansiranje zdravog upravljanja hemikalijama i otpadom, uzimajući u obzir nacionalne razvojne strategije, planove i prioritete za svaku zemlju, da se povećaju održivi javni institucionalni kapaciteti za dobro upravljanje hemikalijama i otpadom tokom njihovog životnog ciklusa.
Prilikom podnošenja prijava, one moraju da sadrže: 1. Propisno potpisan obrazac za prijavu projekta, 2. Obrazac budžeta projekta, 3. Pismo podrške od zvanične fokus tačke, 4. Pisma podrške projektnih partnera kojima se potvrđuje njihova uloga
5. Projekti sa organizacijom/institucijom koja sprovodi, pismo organizacije/institucije kojim se potvrđuje njena uloga (ako je relevantno), 6. Aneksi koji pružaju sve relevantne dodatne informacije u vezi sa merama i aktivnostima koje će se finansirati. Prijave se moraju dostaviti na engleskom jeziku.

JAVNI POZIV ZA INOVATIVNA REŠENJA ZA DEKARBONIZACIJU KOJA DOPRINOSE PRAVEDNOJ ZELENOJ TRANZICIJI U SRBIJI – rok za prijavu je 15. avgust 2022.  do 17 sati

Uz podršku Vlade Japana i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, u okviru projekta „Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji objavljuje Javni poziv za inovativna rešenja za dekarbonizaciju koja doprinose pravednoj zelenoj tranziciji u Srbiji. Predložena rešenja treba da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i smanjenju zagađenja životne sredine, podstaknu razvoj novih grana privrede i omoguće prekvalifikaciju radnika iz sektora koji se baziraju na upotrebi fosilnih goriva. Na ovaj Javni poziv mogu da se prijave javna i privatna preduzeća koja su registrovana u Republici Srbiji, samostalno ili u konzorcijumu. Ukoliko se radi o konzorcijumu, u njemu mogu da učestvuju kompanije iz Japana i iz Evropske unije koje posluju u Srbiji, kao i naučno-istraživačke organizacije i institucije, privredna društva i kompanije iz privatnog i javnog sektora iz Srbije. Najmanje 20 timova čija rešenja budu odabrana dobiće stručnu i mentorsku podršku za razradu svojih ideja, a najmanje 5 najboljih rešenja će dobiti finansijsku podršku kako bi primenili svoje ideje u praksi.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU RAZVOJA ORGANSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2022. GODINUrok za podnošenje prijava je do 15. avgusta 2022. do 15.30 časova

Ovaj javni poziv podrazumeva dodelu subvencija za nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su ostalih mera ruralnog razvoja, raspisuje se u cilju realizacije mere za unapređenje organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu. Sve dodatne informacije i obaveštenja zainteresovani učesnici mogu dobiti neposredno u Gradskoj upravi za privredu.

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA I IZGRADNJU VIZUELNOG IDENTITETA PRERAĐIVAČA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022.rok za prijavu 15. avgust 2022. godine do 15.00 časova

Dodela sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za preradu voća i povrća i izgradnju vizuelnog identiteta prerađivača na teritoriji grada Novog Sada u 2022. godini jeste ulaganje u opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima, plasman sopstvenih prerađenih poljoprivrednih proizvoda na tržište, jačanje malih poljoprivrednih proizvođača, zapošljavanje ruralnog stanovništva, ka oi stvaranje vizuelne prepoznatljivosti određenih poljoprivrednih proizvoda i proizvođača. 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ’’PODRŠKA UNAPREĐENJU KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA DIGITALIZACIJOM PRODAJE’’ – rok za prijavu 19.08.2022.

Razvojni biznis centar Kragujevac raspisao je ovaj Javni poziv kao sastavni deo projekta ’’Snaga E-trgovine za rast i otpornost malih i srednjih preduzeća’’ koji finansira Evropska unija u okviru Programa Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus, a sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac. Cilj programa podrške je unapređenje konkurentnosti, otpornosti i adaptabilnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP) iz Šumadije i Zapadne Srbije, Istočne i Južne Srbije, na globalnom tržištu, kroz podršku u uvođenju digitalizacije prodaje i e-trgovine. Program podrške je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima sa teritorije 99 opština u Srbiji, koja su zainteresovana za uvođenje online prodaje i e-trgovine u svoj biznis. Program se iz obuke za online prodaju, stručne podrške i profesionalnih usluga, odnosno konkretnih rešenja u oblasti e-trgovine i online prodaje. Programom je predviđeno da 17 izabranih preduzeća, koja  završe u okviru programa obuku za online prodaju, dobiju besplatno online prodavnicu.

KONKURS ZA IZBOR 50 NAJBRŽE RASTUĆIH TEHNOLOŠKIH KOMPANIJA U CENTRALNOJ EVROPI – konkurs je otvoren do 31. avgusta 2022., a rezultati će biti objavljeni 24. novembra 2022.

Program ima za cilj rangiranje tehnoloških kompanija u državnom ili privatnom vlasništvu, sa najbržom stopom rasta prihoda u Centralnoj Evropi u poslednje četiri godine čime im se omogućava prepoznatljivost na tržištu, kredibilitet kod potencijalnih poslovnih partnera, investitora, kupaca, i među zaposlenima, kao i pozitivan lokalni i regionalni medijski publicitet i prilika za umrežavanje sa kolegama iz iste i sličnih delatnosti. Pravo na učešće imaju sve kompanije iz tehnološkog i srodnih sektora – komunikacije, tehnologija zaštite životne sredine, finansijske tehnologije (fintech), IT (hardver i softver), zdravstvena zaštita, mediji i zabava. Pored izbora 50 najbrže rastućih, Deloitte će rangirati kompanije u još dve kategorije — Kompanije u usponu i Zvezde pozitivnog uticaja.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE U OKVIRU PROJEKTA „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ – rok za prijave: 31. avgust 2022.

Javni poziv namenjen je za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme. Program finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus, a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

U cilju unapređenja konkurentnosti i održivosti mikro, malih i srednjih preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije, pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Šumadije i zapadne Srbije, bez obzira u kojoj oblasti posluju i koja su već prisutna na domaćem i/ili inostranom tržištu.

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE – rok za podnošenje zahteva 1. septembar 2022.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima: privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21). Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA PRI APLICIRANjU ZA PRISTUP EU FONDOVIMA – rok za prijave je 09. septembar 2022.

Privredna komora Srbije u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana 6 (KIF ZB6) sprovodi projekat pružanja tehničke asistencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) pri apliciranju za EU fondove. Ovu aktivnost Privredna komora Srbije sprovodi u okviru projekta podrške Evropske Unije nacionalnim komorama Zapadnog Balkana i u potpunosti je finansirana od strane EU.  Ovaj program predviđa učešće 60 malih i srednjih preduzeća sa Zapadnog Balkana, od kojih deset iz Srbije. Proces selekcije počinje registracijom na platformi, nakon čega sledi prolazak kroz kurs i test spremnosti i ocenjivanja, zatim onlajn intervju sa kompanijama koje su položile test prilikom čega ćemo razgovarati o vašoj ideji i trenutno otvorenim pozivima na koje možete da se prijavite. Kurs je osmišljen tako da na najefikasniji način edukuje potencijalne kandidate, kroz primer poziva za podnošenje predloga projekta. Omogućava malim i srednjim preduzećima da na praktičnom primeru imaju direktan uvid u jedan od potencijalnih poziva i provere svoje znanje kroz bodovanje. Proces se završava evaluacijom, nakon čega će dabrane kompanije dobiti obaveštenje putem mejla.

EBRD PROGRAM – Mladi u biznisu na Zapadnom Balkanu – rok za prijavu je kraj septembra 2022.

Program ima za cilj da pomogne mladim poslovnim liderima da pristupe savetodavnim uslugama i prilagođenom finansiranju koje im je potrebno da razviju svoje veštine, investiraju u inovativne tehnologije, dok istovremeno poboljšavaju poslovne performanse i privlače investicije. Program podržava vlada Švedske. Tip mere: Savetodavne usluge, bespovratna sredstva. Program ima za cilj da pruži podršku komercijalno održivim preduzećima koja ispunjavaju sledeće kriterijume: Mikro, mala i srednja preduzeća sa < 250 zaposlenih, Godišnji promet < 50 miliona evra ili ukupna imovina < 43 miliona evra, U većinskom privatnom i lokalnom vlasništvu i u kojem ukupnu upravljačku odgovornost imaju mlada osoba/e ispod 35 godina, ili u kojoj mlada/e osoba/e ispod 35 godina poseduju/e većinski kapital. Rok za odlučivanje po prijavama je dve nedelje od podnošenja prijave.

JAVNI POZIV ZA PROGRAM AKCELERACIJE – KATAPULT – rok za prijavu: 17. oktobar 2022. do 15 časova

Cilj programa akceleracije Katapult je unapređenje nivoa inovativnog preduzetništva i obezbeđivanje boljeg pristupa eksternim izvorima finansiranja za rast preduzeća, kao i povećanje broja novih ili poboljšanih inovativnih proizvoda i usluga na tržištu. Kroz program Katapult Fonda za inovacionu delatnost, startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo krojeno po njihovim potrebama (od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva i investitora), kao i bespovratna finansijska podrška za startape koji obezbede kvalifokovanu investiciju u toku ili nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara. Dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: katapult@inovacionifond.rs, kao i na veb stranici programa Katapult. Sredstva za realizaciju Katapult programa obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 7,7 miliona evra i bespovratne finansijske podrške Evropske unije u iznosu od 10 miliona evra. Katapult program je deo „Projekta akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji“, koji je posvećen jačanju inovativnog preduzetništva i naučnih istraživanja.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU MERE OBUKA ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG U 2022. – do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.10.2022.

Mera obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština zaposlenog radi unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština u cilju potreba procesa rada. Cilj mere je održanje zaposlenja kod poslodavca. Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih,u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licencirani izvođač obuke, u skladu sa zakonom, a na osnovu iskazane potrebe poslodavca. U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju mere, Nacionalna služba za zapošljavanje  može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi usavršavanja do 50% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku.

STALNO OTVORENI KONKURS ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM  U REPUBLICI SRBIJI U 2022. – rok za prijavu: 1. novembar 2022.

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz: poboljšanje pristupačnosti; obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad udruženja kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i ravnopravno učešće u životu zajednice, podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom, unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, posebno žena i mladih, jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života.

POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE IZ OBLASTI KONKURENTNOSTI – rok za prijavu na konkurs je 08.11.2022. do 17h

Evropska komisija raspisala je poziv za dodelu bespovratnih sredstava za projekte iz oblasti konkurentnosti (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina) i nauke i istraživanja. Mogu da konkurišu organizacije civilnog društva, javna uprava i obrazovne ustanove iz cele Srbije. Cilj poziva pod nazivom ERC sinergijski grantovi je da obezbedi podršku za malu grupu od dve do četiri institucije da zajedničkim snagama pristupe rešavanju istraživačkih problema koje ne bi mogla da reši samo jedna institucija. Ovi projekti treba da omoguće napredak u širenju znanja, što uključuje nove metode, tehnike, pa i nekonvencionalne pristupe u naučnom istraživanju.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2022. – do 31. decembra 2022.

Ovaj Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA, ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2022.– otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2022.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Program sprovodi Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije. Sredstva opredeljena Programom mogu se koristiti za: kupovinu opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina); tekuće  održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva; operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2022.– do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022.

Ovaj javni poziv sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije  uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, i dodeljuju bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. Cilj ovog programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama. Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju: pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica prema finansijskim izveštajima za 2020. godinu, i preduzetnici registrovani u APR. Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke: nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara i nove opreme za izvođenje građevinskih radova

JAVNI POZIVI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE – U cilju sprovođenja programa i mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javne pozive/konkurse namenjene poslodavcima za 2022.

STANDARDIZOVANI SET USLUGA – PROGRAM JE NAMENJEN POTENCIJALNIM I POSTOJEĆIM MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA, ZADRUGAMA I KLASTERIMA – rok za prijavu traje tokom cele godine

Sve usluge potencijalna  i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu da koriste u 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u  Srbiji i sve usluge su besplatne. Programom su obuhvaćene savetodavne usluge, mentoring, obuke, kao i organizacija promotivnih aktivnosti na temu preduzetništva, pružanje informacija u vezi sa započinjanjem poslovanja, nacionalnim programima za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, uz pomoć za podnošenje prijava, dostupnim izvori finansiranja (domaćim i stranim) za MSPP, poslovnim udruživanjem MSPP; inovacijama; standardima kvaliteta, pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE – otvoren do utroška sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija; da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće; da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

KREDITI I GARANCIJE  FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE – apliciranje tokom cele 2022.

 1. INVESTICIONI KREDITI – Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala,srednja i velika pravna lica koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća i privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%. Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju i preduzetnici registrovani u relevantnom registru na području Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.
 2. KREDITI ZA TRAJNA I OBRTNA SREDSTVA – Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima. Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima.
 3. KREDITI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI POSLUJU U NERAZVIJENIM I IZRAZITO NERAZVIJENIM PODRUČJIMA – Pravo na korišćenje sredstava imaju svi privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, i ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva za kredit, kao i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu. Mogu da apliciraju mikro, mala, srednja i velika pravna lica i preduzenici.
 4. GARANCIJE – Garancije Fonda se mogu izdavati za obezbeđenje kredita, odnosno za obezbeđivanje drugih poslova podnosilaca zahteva. Naknada za izdavanje garancije-provizija iznosi 2% godišnje od iznosa garancije, a ukoliko je garancija izdata kao obezbeđenje potraživanja sa valutnom klauzulom za obračun provizije primenjivaće se valutna klauzula. Iznos garancije će se smanjivati srazmerno iznosu otplaćenih obaveza od strane nalogodavca

AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE AD-AOFI, UŽICE – Program traje tokom cele godine

 1. FAKTORING BANAKA UZ AOFI OSIGURANJE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice odobrava dinarske kreditne aranžmane sa rokom otplate do pet godina izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima. Uslovi su da ustupilac ostvari izvoz u vrednosti od najmanje EUR 100.000 u prethodnoj godini odnosno odgovarajući proporcionalni iznos u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva za faktoring; postoji faktura uz dokaz o isporučenoj robi/izvršenoj usluzi; zaključen ugovor o kupoprodaji robe ili vršenju usluga sa Dužnikom, ili porudžbenica; su pozitivno ocenjeni boniteti Dužnika i/ili Ustupioca, izuzev ukoliko se radi o rešavanju problematičnih plasmana u Agenciji; ili je potraživanje obezbeđeno prvoklasnim sredstvom obezbeđenja u skladu sa Pravilima poslovanja Agencije ili od strane uvoznog faktora.
 2. GARANCIJE ZA IZVOZNIKE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice izdaje garancije, kontragarancije, okvirne linije za izdavanje garancija, garancije za uvoz opreme za mala i srednja izvozna preduzeća, avale i druga jemstva po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu, kao i garancije i jemstva izvoznicima za poslove na domaćem tržištu ukoliko se na taj način povećava izvozni potencijal klijenta, s tim da iznos garancije ne može biti veći od izvoza u tekućoj godini ili od iznosa izvoznih ugovora.
 3. KREDITI ZA IZVOZNIKE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice odobrava dinarske kreditne aranžmane sa rokom otplate do pet godina izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima. Uslovi kreditiranja su posedovanje ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa ino kupcem ili odgovarajuće dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno zaključiti da se radi o izvoznom poslu i/ili poslovima kojima se utiče na podsticaj izvoza (porudžbenice, fakture); ostvaren izvoz u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u prethodnoj godini ili drugi odgovarajući proporcionalni iznos ostvaren u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva, uz posedovanje ugovora čiji je predmet izvozni posao u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u tekućoj godini; ostvaren pozitivan neto rezultat poslovanja u prethodnoj godini izuzev ukoliko se radi o rešavanju problematičnih plasmana Agencije.

MERA PODRŠKE PREDUZEĆIMA POGOĐENIM RUSKO-UKRAJINSKOM KRIZOM

Vlada Republike Srbije je donela odluku o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova mera utvrđuje povlastice u otplati kredita za domaća preduzeća čije je poslovanje usmereno na tržišta Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije. Produžen uticaj pandemije i kriza izazvana dešavanjima u Ukrajini, značajni su negativni faktori koji doprinose promeni u privrednim aktivnostima, i to naročito onih preduzeća čije je poslovanje direktno ili indirektno vezano za izvoz ili uvoz roba i usluga iz Rusije, Ukrajine, i Belorusije, odnosno onih koji imaju saradnju sa privrednim subjektima iz ovih država. Putem ove mere, bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora sa privrednim subjektima -korisnicima kredita, kojim će se regulisati refinansiraje obaveze iz prve garantne šeme, a sve u cilju očuvanja njihove likvidnosti. Prema navodima zvaničnika, reč je o podršci dostupnoj za oko 1.400 preduzeća.

„PROGRAM PODRŠKE DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI 2022”podnošenje zahteva nije ograničeno vremenom nego raspoloživim budžetom

Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brži rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.
Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije uputio je Javni poziv kompanijama da konkurišu za novi „Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2022“ i da uz pomoć sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju (ISO 17024) unaprede poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata. Učesnici u ovom programu podrške dobijaju pogodnosti kao što su: besplatna izrada ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti, rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju.

„PROGRAM PODRŠKE DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI 2022 IZ OBLASTI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI) 2022” podnošenje zahteva nije ograničeno vremenom nego raspoloživim budžetom

Rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) se sve više koriste za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, bez obzira na granu industrije u kojoj kompanije posluju. Ukoliko se koriste na ispravan način, doprinose značajnom smanjenju troškova, unapređenju odnosa sa korisnicima i dobavljačima, kvalitetnijem planiranju i generalno podizanju poslovanja na viši nivo. Bitni preduslovi za uspešnu implementaciju AI- baziranih rešenja su prepoznavanje procesa koji su dobri kandidati za unapređenje i izbor adekvatnih elemenata koji će se koristiti prilikom realizacije rešenja, uzimajući u obzir specifičnosti poslovanja i okruženja konkretne kompanije. Učesnici u programu podrške iz oblasti veštačke inteligencije dobijaju pogodnosti kao što su: Besplatna izrada ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti, rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju, supervizija implementiranog rešenja.