Javni pozivi i konkursi

Unija poslodavaca Srbije

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2022. – rok za podnošenje prijava je 06.06.2022.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju udruženja kojima je statutom utvrđena aktivnost i ciljevi za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj; udruženja čiji članovi imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu; udruženja koja su programe i projekte već realizovala u 2022. godini; kao i udruženja čija je realizacija projekata u toku ili tek planiraju njihovu realizaciju.
Udruženja koja su već koristila podsticajna sredstva Gradske uprave za privredu, a nisu opravdala namensko i zakonito trošenje tih sredstava nemaju pravo učešća.
Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme za pakovanje, nabavku lekova i preparata, izradu softvera, foto i video materijala, izradu veb sajta, izdavanje i štampanje publikacija, pripremu i štampanje reklamnog materijala.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. – rok za prijavu: 10.06.2022.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta se odobrava poslodavcima iz privatnog sektora radi zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu na novootvorenim radnim mestima. Prioritet pri dodeli subvencije ima poslodavaca koji zapošljava lica iz kategorije teže zapošljivih.

JAVNI POZIV FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST – Serbia Ventures – prijave do 15. juna 2022. u 15.00 časova

Cilj programa je da motiviše kvalifikovane pojedince i institucije velikih neto vredosti koji imaju kapacitet da se bave finansiranjem preduzetničkim kapitalom, da strukturiraju svoje poslovanje u konvencionalne fondove preduzetničkog kapitala osnovane u Srbiji i započnu intenzivnije ulaganje u visoko rizične i visokovrednosne startape putem kapitala i instrumenata sličnih kapitalu u Srbiji (i šire). Kroz ovaj javni poziv, Fond za inovacionu delatnost očekuje Prijave od postojećih kompanija koje se bave upravljanjem fondovima, kao i timova čija je ambicija uspostavljanje i rukovođenje fondom preduzetničkog kapitala u Srbiji. Nakon nezavisne i vrednosno zasnovane evaluacije svih podobnih Prijava, Fond će investirati u najbolje predloge (tj. u najperspektivniji fond preduzetničkog kapitala registrovan u Srbiji) u ulozi ograničenog partnera. Prijavu mogu podneti pravna lica registrovana u APR-u ( DOO ili akcionarsko društvo) koja imaju većinsko privatno vlasništvo u kojima je učešće menadžera fonda najmanje 1% prikupljenog kapitala i koji dostave Prijavu prema priručniku programa na engleskom jeziku.

IZAZOV ZA REŠENJA ZA DEKARBONIZACIJU PRIVREDE I SMANJENJE EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA EU ZA ZELENU AGENDU U SRBIJI – poziv je otvoren do 20.06.2022.

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program UN za razvoj (UNDP) u Srbiji objavio je Poziv u formi izazova za podnošenje predloga za dekarbonizaciju privrede i smanjenje zagađenja životne sredine. Pozivaju se javna i privatna preduzeća, preduzetnici i industrija da predlože rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i da na taj način doprinosu dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i ostvarivanju ekološke, društvene i ekonomske dobrobiti za lokalne zajednice i građane. Cilj poziva je da se uklone prepreke na putu zelene transformacije i dekarbonizacije javnog i korporativnog sektora, kao što su nedostatak izvora finansiranja, podsticajnih mera i održivih poslovnih modela, praćenih nedostatkom zakonskih procedura. Javna i privatna preduzeća, preduzetnici i industrijski subjekti su pozvani da predlože rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i da na taj način doprinosu dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i ekološkoj, društvenoj i ekonomskoj dobrobiti za lokalne zajednice i građane.

IZAZOV ZA REŠENJA ZA DEKARBONIZACIJU PRIVREDE I SMANJENJE EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA – poziv je otvoren do 20.juna 2022.

Poziv je namenjen javnim i privatnim preduzećima, preduzetnicima i industriji da predlože rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i da na taj način doprinosu dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i ostvarivanju ekološke, društvene i ekonomske dobrobiti za lokalne zajednice i građane. Za sve zainteresovane ogranizovaće se info dani. 25. maja, i 1. juna 2022. godine, možete se registrovati na linku.

INVESTICIONI PROGRAM „OPORAVAK I RAZVOJ”– rok za prijavu 30. jun 2022.

Investicionim programom “Oporavak i razvoj”  uspostavlja se nova kreditna linija za dodelu povoljnih kreditnih sredstava privrednim subjektima za realizaciju novih investicionih ulaganja, koja će ubrzati oporavak i rast privredne aktivnosti u Republici Srbiji u otežanim ekonomskim uslovima tokom i neposredno nakon pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2. Programom se utvrđuju ciljevi, korisnici i namena sredstava, uslovi za dodelu kreditnih sredstava, finansijski okvir, način realizacije i praćenje realizacije Programa. Krediti koji se finansiraju iz sredstava EIB moraju da budu u skladu sa Finansijskim ugovorom. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj.

JAVNI POZIV ZA PREDLOGE PROJEKTA ZA NABAVKU OPREME I UVOĐENJE USLUGA ZA PREDUZETNIKE, MIKRO I MALA PREDUZEĆA EU PRO PLUS – rok za prijavu: 30. juna 2022.

Podrška Evropske unije razvoju opština – EU PRO Plus Program doprinosi uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, kroz poboljšano upravljanja teritorijalnim razvojem, podršku ekonomskom rastu i unapređenje socijalne infrastrukture i socijalne kohezije u 99 lokalnih samouprava u dva regiona: Šumadija i zapadna Srbija, i Južna i istočna Srbija. Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva obuhvataju: Nabavku opreme koja doprinosi ostvarenju ciljeva ovog Javnog poziva – što obavezno čini 13 minimum 70% vrednosti projekta; Uvođenje usluga koje doprinose ostvarenju ciljeva ovog Javnog poziva – što opciono čini 14 maksimalno 30% vrednosti projekta. Planirano trajanje intervencije ne bi trebalo biti duže od 9 (devet) meseci. Ovaj period uključuje nabavku i instalaciju opreme i, ako je planirano, uvođenje usluga, kao i ostvarivanje predviđenih rezultata projekta i usvajanje konačnog izveštaja.

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE – rok za podnošenje zahteva 1. septembar 2022.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima: privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21). Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU MERE OBUKA ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG U 2022. – do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.10.2022.

Mera obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština zaposlenog radi unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština u cilju potreba procesa rada. Cilj mere je održanje zaposlenja kod poslodavca. Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih,u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licencirani izvođač obuke, u skladu sa zakonom, a na osnovu iskazane potrebe poslodavca. U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju mere, Nacionalna služba za zapošljavanje  može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi usavršavanja do 50% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku.

STALNO OTVORENI KONKURS ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM  U REPUBLICI SRBIJI U 2022. – rok za prijavu: 1. novembar 2022.

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz: poboljšanje pristupačnosti; obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad udruženja kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i ravnopravno učešće u životu zajednice, podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom, unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, posebno žena i mladih, jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2022. – do 31. decembra 2022.

Ovaj Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2022. – do 31. decembra 2022.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno od 2017. do 2022. godine (uključujući i 2022. godinu), a čiji je: –osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena; – osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA, ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2022.– otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2022.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Program sprovodi Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije. Sredstva opredeljena Programom mogu se koristiti za: kupovinu opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina); tekuće  održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva; operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

JAVNI POZIVI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE – U cilju sprovođenja programa i mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javne pozive/konkurse namenjene poslodavcima za 2022.

STANDARDIZOVANI SET USLUGA – PROGRAM JE NAMENJEN POTENCIJALNIM I POSTOJEĆIM MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA, ZADRUGAMA I KLASTERIMA – rok za prijavu traje tokom cele godine

Sve usluge potencijalna  i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu da koriste u 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u  Srbiji i sve usluge su besplatne. Programom su obuhvaćene savetodavne usluge, mentoring, obuke, kao i organizacija promotivnih aktivnosti na temu preduzetništva, pružanje informacija u vezi sa započinjanjem poslovanja, nacionalnim programima za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, uz pomoć za podnošenje prijava, dostupnim izvori finansiranja (domaćim i stranim) za MSPP, poslovnim udruživanjem MSPP; inovacijama; standardima kvaliteta, pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE – otvoren do utroška sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija; da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće; da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

KREDITI I GARANCIJE  FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE – apliciranje tokom cele 2022.

  1. INVESTICIONI KREDITI – Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala,srednja i velika pravna lica koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća i privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%. Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju i preduzetnici registrovani u relevantnom registru na području Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.
  2. KREDITI ZA TRAJNA I OBRTNA SREDSTVA – Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima. Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima.
  3. KREDITI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI POSLUJU U NERAZVIJENIM I IZRAZITO NERAZVIJENIM PODRUČJIMA – Pravo na korišćenje sredstava imaju svi privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, i ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva za kredit, kao i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu. Mogu da apliciraju mikro, mala, srednja i velika pravna lica i preduzenici.
  4. GARANCIJE – Garancije Fonda se mogu izdavati za obezbeđenje kredita, odnosno za obezbeđivanje drugih poslova podnosilaca zahteva. Naknada za izdavanje garancije-provizija iznosi 2% godišnje od iznosa garancije, a ukoliko je garancija izdata kao obezbeđenje potraživanja sa valutnom klauzulom za obračun provizije primenjivaće se valutna klauzula. Iznos garancije će se smanjivati srazmerno iznosu otplaćenih obaveza od strane nalogodavca

AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE AD-AOFI, UŽICE – Program traje tokom cele godine

  1. FAKTORING BANAKA UZ AOFI OSIGURANJE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice odobrava dinarske kreditne aranžmane sa rokom otplate do pet godina izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima. Uslovi su da ustupilac ostvari izvoz u vrednosti od najmanje EUR 100.000 u prethodnoj godini odnosno odgovarajući proporcionalni iznos u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva za faktoring; postoji faktura uz dokaz o isporučenoj robi/izvršenoj usluzi; zaključen ugovor o kupoprodaji robe ili vršenju usluga sa Dužnikom, ili porudžbenica; su pozitivno ocenjeni boniteti Dužnika i/ili Ustupioca, izuzev ukoliko se radi o rešavanju problematičnih plasmana u Agenciji; ili je potraživanje obezbeđeno prvoklasnim sredstvom obezbeđenja u skladu sa Pravilima poslovanja Agencije ili od strane uvoznog faktora.
  2. GARANCIJE ZA IZVOZNIKE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice izdaje garancije, kontragarancije, okvirne linije za izdavanje garancija, garancije za uvoz opreme za mala i srednja izvozna preduzeća, avale i druga jemstva po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu, kao i garancije i jemstva izvoznicima za poslove na domaćem tržištu ukoliko se na taj način povećava izvozni potencijal klijenta, s tim da iznos garancije ne može biti veći od izvoza u tekućoj godini ili od iznosa izvoznih ugovora.
  3. KREDITI ZA IZVOZNIKE – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice odobrava dinarske kreditne aranžmane sa rokom otplate do pet godina izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima. Uslovi kreditiranja su posedovanje ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa ino kupcem ili odgovarajuće dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno zaključiti da se radi o izvoznom poslu i/ili poslovima kojima se utiče na podsticaj izvoza (porudžbenice, fakture); ostvaren izvoz u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u prethodnoj godini ili drugi odgovarajući proporcionalni iznos ostvaren u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva, uz posedovanje ugovora čiji je predmet izvozni posao u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u tekućoj godini; ostvaren pozitivan neto rezultat poslovanja u prethodnoj godini izuzev ukoliko se radi o rešavanju problematičnih plasmana Agencije.

MERA PODRŠKE PREDIZEĆIMA POGOĐENIM RUSKO-UKRAJINSKOM KRIZOM

Vlada Republike Srbije je donela odluku o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ovaj mera utvrđuje povlastice u otplati kredita za domaća preduzeća čije je poslovanje usmereno na tržišta Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije. Produžen uticaj pandemije i kriza izazvana dešavanjima u Ukrajini, značajni su negativni faktori koji doprinose promeni u privrednim aktivnostima, i to naročito onih preduzeća čije je poslovanje direktno ili indirektno vezano za izvoz ili uvoz roba i usluga iz Rusije, Ukrajine, i Belorusije, odnosno onih koji imaju saradnju sa privrednim subjektima iz ovih država. Putem ove mere, bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora sa privrednim subjektima -korisnicima kredita, kojim će se regulisati refinansiraje obaveze iz prve garantne šeme, a sve u cilju očuvanja njihove likvidnosti. Prema navodima zvaničnika, reč je o podršci dostupnoj za oko 1.400 preduzeća.