Cilj Pojekta je upoznavanje poslodavaca sa sadržajem izmena ZOR usvojenih 2014. godine. Aktivnosti su uključivale izradu komentara na prečišćeni tekst Zakona sa posebnim osvrtom na obaveze poslodavaca, izradu publikacije i održavanje treninga.

Ukupna vrednost 5.740 USD.