Prednosti članstva

Unija poslodavaca Srbije

Prednosti članstva Unije poslodavaca Srbije:

 • Članovi imaju Kompletnu podršku Pravne službe Unije za tumačenje Zakona o radu, Zakona o privrednim društvima, Zakona o PDV-u i drugih pozitivnih propisa

 • Članovi dobijaju sve neophodne informacije i edukaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, menadžerskih veština, zakonitog poslovanja, poreskih propisa i drugih srodnih oblasti

 • Zastupanje interesa poslodavaca (članova) kroz institucije u kojima Unija ima svoje predstavnike: Socijalno- ekonomski savet Republike Srbije, lokalni Socijalno-ekonomski saveti, Fond PIO, Fond Solidarnosti, Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalni saveti za zapošljavanje

 • Zastupanje interesa poslodavaca (članova) u najširoj javnosti delovanjem u medijima

 • Članovi dobijaju blagovremene i relevantne informacije o promenama zakonskih propisa

 • Kolektivno pregovaranje sa sindikatima i zaštitu interesa poslodavaca pred sindikatima

 • Posredovanje i zaštitu interesa članova Unije poslodavaca Srbije pred inspekcijskim službama 

 • Članovi dobijaju Informacije o aktuelnim tenderima i konkursima za razvoj preduzetništva, dostupnim start-up kreditima, kreditima za jačanje konkurentnosti, sertifikaciju i standardizaciju

 • Obezbeđena promocija za svakog novog člana na sajtu Unije poslodavaca Srbije i u okviru mesečnog Newsletter-a UPS

 • Servis kome mogu uputiti pritužbe na rad republičkih i lokalnih vlasti, organa državne uprave i sindikata, ali i inicijative, predloge i primedbe na aktuelno zakonodavstvo, primenu propisa, korupciju i druge zloupotrebe

 • Članovi imaju pomoć u organizovanju sastanaka sa drugim privrednicima u okviru svih privrednih grana

Svaki poslodavac – domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice, koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica, bez obzira na broj zaposlenih, može postati član Unije poslodavaca Srbije. Stupanjem u članstvo Unije, poslodavci prihvataju prava i obaveze u skladu sa Statutom Unije.

Član Unije, u skladu sa zakonom i Statutom, ima pravo da:

 • učestvuje u radu Unije
 • bira i bude biran u organe i tela Unije, te učestvuje u njihovom radu
 • daje mišljenja i predloge u vezi sa aktivnostima Unije
 • koristi sve usluge koje pruža Unija
 • bude redovno informisan o radu Unije
 • ostvaruje i druga prava, u skladu sa zakonom i Statutom
 • poštuje Statut i druge akte Unije
 • neguje i poštuje dobre poslovne običaje i poslovni moral i štiti ugled Unije
 • zastupa i ostvaruje ciljeve, programska načela i stavove Unije

Budući članovi Unije poslodavaca ovde mogu da pročitaju Statut Unije poslodavaca Srbije i Odluku o članarini.