Pregovaračke aktivnosti Unije u SES

Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije, kao aktivni član i potpisnik Sporazuma o osnivanju Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije, i putem ovog tela se zalaže za stvaranje boljih uslova za poslovanje u Srbiji. Ovo su neke od inicijativa koje je u proteklih godinu dana podnela Socijalno ekonomskom savetu.

 • Inicijativa za donošenje Nacionalne strategije Republike Srbije koja će definisati dugoročni održivi ekonomski, socijalni, institucionalni razvoj Republike Srbije, uz očuvanje zdrave životne sredine. Cilj strategije je da podstakne privredni rast Republike Srbije (uz prethodno jasno opredeljenje ključnih grana na kojima će počivati domaća privreda) i istovremeno doprinese ravnoteži tri stuba održivog razvoja: održivog razvoja ekonomije, privrede i tehnologije, održivog razvoja društva na bazi socijalne ravnoteže i zaštitu životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima. Inicijativa je prihvaćena od strane Saveta i prosleđena Vladi Republike Srbije na postupanje.
 • Inicijativa za uređenje sistema utvrđivanja i naplate neporeskih naknada – ovom inicijativom Unija je istakla svoj stav da jačanje domaće privrede i principa konkurentnosti mora biti prioritet socijalnih partnera – reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srbije, okupljenih u Socijalno-ekonomskom savetu. Svaka mera u zbirci propisa Republike Srbije mora biti primerena, moderna, delotvorna, srazmerna, primenljiva i što jednostavnija. Zakonodavstvo treba ispunjavati svoj zadatak – da bude lako sprovodivo, da pruža sigurnost, da bude predvidivo i izbegava nepotrebna opterećenja, jednom rečju da bude podsticajno za privredu – razumni i realni propisi, koji se ispravno primenjuju na teritoriji cele Republike Srbije, propisi koji ispunjavaju svoj zadatak u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva.
  Iz tog razloga, predložili smo donošenje zakona koji bi uredio oblast naknada, odnosno objedinio sve naknade za privredu, utvrdio obveznike plaćanja naknada, osnovice i način utvrđivanja naknada, dao matricu za iste, kako na nivou Republike, tako i na nivou lokalnih samouprava, raspodelu prihoda od istih, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje ovih naknada. Na taj način će svaki poslodavac unapred znati šta ga i kada čeka i koliko treba da plati, od ekoloških taksi do nekih lokalnih doprinosa, što će sve doprineti konkurentnosti nacionalne privrede i suzbijanju sive ekonomije. Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministrastvu finansija RS na dalje razmatranje.
 • Inicijativa za izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji:
  Ukidanje kazne zatvaranja objekata nakon inspekcijske kontrole i utvrđenog prekršaja, s obzirom na to da je kazna zatvaranja kontraproduktivna kako za državu, tako i za poslodavce, a i samog zaposlenog. Iz tog razloga, kaznenu politiku uskladiti sa ekonomskom moći poslodavca;
  Smanjenje stope PDV-a na 10 %, konkretno za ugostiteljske objekte.

  Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu finansija RS na dalje razmatranje.
 • Inicijativa za izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama:
  – Ukidanje formalizma koji nema suštinski značaj za kvalitet ponude i sigurnost realizacije budućeg ugovora;
  – Unapređenje dosadašnjih praksi javnih nabavki i usklađivanje ovog propisa sa najnovijim direktivama Evropske unije iz predmetne oblasti, te primeren Vacatio legis (primeren rok od stupanja na snagu do primene Zakona, kako bi se svi subjekti obuhvaćeni ovim zakonom upoznali sa istim).

  Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu finansija na dalje razmatranje. Unija je takođe, naknadno, na javnoj raspravi, istakla svoje primedbe usmeno, te dostavila proširen dokument svojih predloga za izmene i dopune teksta nacrta zakona.
 • Inicijativa za izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost:
  – Traženo produženje roka za podnošenje poreske prijave nadležnom poreskom organu, kao i brisanje uslova uzajamnosti refakcije poreza na dodatu vrednost;
  – Pojednostavljenje evidentiranja PDV-a, kroz izmenu novog pravilnika.

  Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu finansija RS na dalje razmatarnje. Delimično realizovano.
 • Inicijativa za izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica:
  – Poreske olakšice za privredu;
  – Ponovno uvođenje tzv. poreskog kredita za sektor malih i srednjih preduzeća.

  Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu finansija RS na dalje razmatranje. Delimično realizovano.
 • Inicijativa za izmene i dopune Zakona o trgovini:
  – Unapređenje ovog propisa preciziranjem pojedinih zakonskih pojmova i instituta (npr. šta se smatra nelojalnom konkurencijom, dampingom, a šta regularnom tržišnom konkurencijom);
  – Usaglašavanja istog zakona sa Zakonom o potrošačima, Zakonom o fiskalnim kasama, Zakonom o rokovima plaćanja, Zakonom o platnim uslugama, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i dr. propisima s tim u vezi, kao i da se izvrši usaglašavanje sa propisima Evropske unije iz oblasti trgovine;
  – Da buduća zakonska rešenja odgovore na nove načine prometa robe (promene u tehničkom smislu, novi trendovi i kanali trgovine u svetu (npr. e-trgovina), postojanje kartica (da se do kraja zakonski reguliše plaćanje platnim karticama i bankarske provizije – plaćanje platnim karticama svuda u svetu stimuliše s obzirom na višestruke benefite od istog, a prvenstevno što doprinosi borbi protiv sive ekonomije), da se uredi korišćenje čeka i menice i dr.

  Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu trgovine i telekomunikacija RS na dalje razmatarnje.
 • Inicijativa za izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju:
  – da se proširi broj članova Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz potpuno poštovanje načela tripartitnosti upravljanja fondovima socijalnog osiguranja (što podrazumeva podjednak broj predstavnika socijalnih partnera, sindikata i udruženja poslodavca, i Vlade).

  Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS na dalje razmatranje.
 • Inicijativa za donošenje Zakona o zanatstvu u okviru koje smo predložili uređenje ove oblasti, kroz donošenje adekvatnog propisa, kojim bi bio vraćen odgovarajući profesionalni status zanatlijama, utvrđena zanatska zanimanja i uslovi pod kojima se mogu obavljati ove delatnosti.

  Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu privrede RS na dalje razmatranje.
 • Inicijativa u vezi sa planiranim izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru u okviru koje smo predložili izmenu metodologije postupanja u inspekcijskom nadzoru, posebno u odnosu na sektor malih i srednjih preduzeća sa akcentom na preventivne aktivnosti, te učešće predstavnika Unije u Radnoj grupi za izmenu ovog propisa.

  Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS na dalje razmatranje.
 • Podnet dokument Mere za unapređenja poslovanja sektora drumskog transporta sa ciljem da se poveća naplata poreza (PDV-a, kao i poreza i doprinosa na zarade), što će uticati na postizanje konkurentnosti u ovom sektoru i povećanju broja zaposlenih, te većem prilivu sredstava u zdravstvene i penzione fondove, i time omogućiti bolje rangiranje Republike Srbije na „Doing Business“ listi.
 • Inicijativa za raspravu na temu obrazovanja za održivi razvoj Republike Srbije u kojoj se ističe da Unija prepoznaje važnost uspostavljanja sistema obrazovanja čiji ishodi odgovaraju potrebama privrede, odnosno potrebu za uspostavljanjem čvrste veze između poslodavaca, institucija zaduženih za obrazovanje, naučnih institucija u odgovarajućim oblastima i tržišta rada. Ovakve veze su neophodne kako bi obrazovanje pratilo zahteve poslodavaca za relevantnim stručnim kompetencijama u skladu sa stepenom tehnološkog razvoja industrije. I zato smatramo da Srbija treba da stvori obrazovni sistem koji će rasti zahvaljujući kvalitetu studenata, i biti sposoban da se brzo prilagođava potrebama privrede.
 • Inicijativa za smanjenje nameta na zarade, kroz ukidanje doprinosa za nezaposlene na teret poslodavca, što će doprineti privrednom rastu.

Socijalno-ekonomski savet je osnovan u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture pregovaranja, podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, razvoja demokratije i izdavanja časopisa, brošura i drugih publikacija iz delokruga svog rada.

Socijalno-ekonomski savet ima 18 članova (šest predstavnika Vlade, šest predstavnika sindikata i šest predstavnika poslodavaca, osnovanih za teritoriju Republike Srbije).

Socijalno-ekonomski savet razmatra

 • pitanja: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja,
 • uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost,
 • politike zapošljavanja, politike zarada i cena,
 • konkurencije i produktivnosti, privatizacije i druga pitanja strukturnog prilagođavanja,
 • zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, demografskih kretanja i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno-ekonomskog saveta,
 • nacrte zakona i predloge drugih propisa od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca i o njima daje mišljenje.

Pored rebubličkog nivoa Socijalno-ekonomski savet može biti osnovan i za teritoriju autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u kom slučaju ga čine predstavnici nadležnih izvršnih organa autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, predstavnici poslodavaca i predstavnici sindikata, osnovanih za određenu teritorijalnu jedinicu.