Obaveštavamo Vas, da je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, kao najviši tripartitni organ u Republici Srbiji  na svojoj 82. Sednici, usvojio sve predloge Unije poslodavaca Srbije i to:

 1. Sugestija u vezi sa stavom 1.člana 7. Radne verzije zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu – U vezi sa načinom utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost iskazuje u poslovnim knjigama po revalorizovanoj, odnosno fer vrednosti u skladu sa Međunarodnim standardom za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), Unija poslodavaca Srbije predlaže izmene Radne verzije zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu u članu 7. stav 1. tako da osnovica poreza na imovinu za ovog obveznika bude fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.“

2. Mere za unapređenja poslovanja sektora drumskog transporta – U domenu poglavlja 17 i 29, domenu Programa ekonomskih reformi, kao i domenu borbe protiv sive ekonomije, smatramo da su potrebne sistemske mere za preventivno delovanje u cilju uspostavljanja konkurentnosti u sektoru drumskog saobraćaja, kako bi se destimulisali davaoci i korisnici usluga u sivoj ekonomiji, uz jasno izražene stimulativne mere za prelazak u potpuno legalnu zonu poslovanja. Smatramo da će realizacija naših predloga doprineti povećanju naplate poreza (PDV-a, kao i poreza i doprinosa na zarade), što će uticati na postizanje konkurentnosti u ovom sektoru i povećanju broja zaposlenih, te većem prilivu sredstava u zdravstvene i penzione fondove, te omogućiti bolje rangiranje Republike Srbije na „Doing Business“ listi pre svega po kriterijumu plaćanja poreza.

3. Inicijativa za raspravu na temu obrazovanja za održivi razvoj Republike Srbije – Unija poslodavaca Srbije, kao promoter odgovornog poslovanja, održivog razvoja i unapređenja privrednog ambijenta, prepoznaje važnost uspostavljanja sistema obrazovanja čiji ishodi odgovaraju potrebama privrede, odnosno potrebu za uspostavljanjem čvrste veze između poslodavaca, institucija zaduženih za obrazovanje, naučnih institucija u odgovarajućim oblastima i tržišta rada. Ovakve veze su neophodne kako bi obrazovanje pratilo zahteve poslodavaca za relevantnim stručnim kompetencijama u skladu sa stepenom tehnološkog razvoja industrije. I zato smatramo da Srbija treba da stvori obrazovni sistem koji će rasti zahvaljujući kvalitetu studenata, i biti sposoban da se brzo prilagođava potrebama privrede.

4. Predlog za formiranje Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota- Pirot je administrativni centar najvećeg okruga u Republici Srbiji, svojevremeno je bio centar prerađivačke industrije i svoju šansu vidi pre svega u razvoju turizma, zdrave hrane i manufakturne proizvodnje, kao i u razvoju malih i srednjih preduzeća. Iz navedenog smatramo, da će Socijalno-ekonomski savet grada Pirota, doprineti novim investicijama i osnažiti njegovu privredu, vratiti tradicionalne proizvode ovog kraja na evropsko i svetsko tržište, te doprineti povećanju zaposlenosti. S toga, u cilju formiranja ovog lokalnog saveta, očekujemo podršku socijalnih partnera i predstavnika Vlade u okviru Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Snagom argumenata idemo putem još ozbiljnijih reformi kako bi osnažili srpsku privredu, jer  JAKA PRIVREDA JE JAKA SRBIJA!