Godina 2012.

Rešeno

Problem

Unija poslodavaca Srbije smatra da restruktuiranje PIO Fonda treba da bude jedan od prioriteta Vlade RS. Restruktuiranje treba da se zasniva na povraćaju i kontroli ogromne imovine koja je izgrađena novcem od doprinosa za obavezno penziono osiguranje, ali i imovine predratnog penzionog fonda, koji PIO Fondu treba da pripadne po Zakonu o restituciji. UPS je mišljenja da PIO Fond treba da stekne upravljačka prava nad sistemima vodovoda i kanalizacije, koji su u 55 mesta u Srbiji izgrađeni od novca ovog fonda. To bi dovelo do dugoročne stabilizacije prilika u Fondu i tako značajno bi se rasteretitio budžet Republike Srbije. Stvorio bi se prostor za finansiranje važnih državnih razvojnih projekata, povećanje subvencija i stvaranje fondova za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih grana, reindustrijalizaciju i strateška partnerstva sa domaćim i stranim investitorima u Srbiji. To sve bi rezultovalo povećanjem zaposlenosti i bruto domaćeg proizvoda u nastupajućim decenijama.

Aktivnosti

Aprila 2012. godine, Radna grupa za restrukturiranje PIO Fonda (formirana 2011. godine na inicijativu UPS od članova UO Fonda i predstavnika stručnih službi), Upravnom odboru PIO Fonda dostavila je gotov predlog Polaznih osnova za strateško restruktuiranje PIO Fonda. Polazne osnove sadrže spisak konkretnih mera za postepeno poboljšanje finansijske situacije u PIO Fondu, njegovo finansijsko osamostaljivanje i dugoročno upravljanje značajnom imovinom Fonda, a sve u cilju postizanja dugoročne finansijske stabilnosti i postepenog smanjenja transfera iz budžeta RS ka PIO Fondu, koji predstavlja najveći izdatak budžeta RS.

Organizacije koje imaju predstavnike u UO PIO Fonda, svesne važnost održivosti PIO Fonda u cilju dugoročnog rasterećenja državne kase, pristupile su ozbiljnoj analizi, i, oslanjajući se na stručno znanje ljudi koji već decenijama rade u Fondu, izašle sa planom šta sve treba učiniti u narednom periodu kako bi se započelo sa postepenim oporavkom PIO Fonda i njegovim osamostaljivanjem, da bi on u narednim decenijama postao garantni i investicion fond po uzoru na slične fondove u svetu.

Ishod

Predlog Polaznih osnova za strateško restruktuiranje PIO Fonda, UO PIO Fonda jednoglasno je usvojio.